search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Ungdomsbrottsligheten minskar

År 2005 lagfördes 23900 unga (15–20 år). Det är en minskning med två procent sedan 2004. Generellt har ungdomars brottslighet minskat något under de senaste tio åren. Misshandel, rån och narkotikabrott har dock blivit vanligare.

Ungdomar mellan 15 och 20 år, utgör nio procent av den straffbara befolkningen, men 21 procent av samtliga lagförda. Unga är alltså överrepresenterade bland personer dömda för brott. Andelen unga som begår brott har inte ökat de senaste tio åren.

De vanligaste brotten som unga döms för är olika tillgreppsbrott (stöld, bilstöld och snatteri). Andra vanliga brott är misshandel, olovlig körning, skadegörelse och ringa narkotikabrott.

Pojkarna dominerar stort bland de unga som misstänks för brott. Bland ungdomar 15–17 år utgör pojkarna 71 procent. Andelen flickor har dock ökat.

Ju yngre en person är när han lagförs för brott första gången, desto större risk för återfall i brott.

Allt fler unga som inte begår några brott

Brottsförebyggande rådet frågar med jämna mellanrum en stor grupp niondeklassare om deras brottslighet. I den senaste undersökningen uppgav ungefär hälften av de tillfrågade att de stulit under de senaste tolv månaderna. Andra vanligare brott som ungdomarna rapporterar är skadegörelse och narkotikabrott.

Andelen unga som säger sig begå brott har inte ökat. Tvärtom har flera olika brottshandlingar blivit mindre vanliga, bland annat stölder. Andelen unga som inte begår några brott ökar.

Pojkar och flickor begår i stort sett samma typ av brott. Det är dock vanligare att pojkarna gör sig skyldiga till våldsbrott och grövre stölder.

Faktorer som föräldrars yrke, invandrarbakgrund, om föräldrarna bor tillsammans och boendeform spelar roll för brottsligheten. Riskfaktorer är bland annat arbetarbakgrund, splittrad familj, boende i lägenhet och invandrarbakgrund.

Nästan en tredjedel av ungdomarna i undersökningen uppger att de utsatts för något stöldbrott under de senaste tolv månaderna.

Källor:

Barnombudsmannens rapport 2004:06; Upp till 18 – fakta om barn och ungdom.
Brå: Kort om ungdomsbrottslighet, oktober 2005
Brå:s kriminalstatistik 2005.
Brå: Rapport 2000:7, Påföljdssystemet för unga lagöverträdare.
Brå: Rapport 2005:13, Vård för unga lagöverträdare. Socialtjänstens insatser.
Brå: Rapport 2006:7, Ungdomar och brott 1995-2005.
Justitiedepartementet: Faktablad Ju 06.06, Ingripanden mot unga lagöverträdare,
mars 2006.
SOU 2004:122

Ulrika Brandberg, Tom Knutson