search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya lagar första januari

I floran av nya lagar vid årsskiftet finns bland annat nya former för utslussning från kriminalvården, högre ersättning till nämndemän och tydligare regler för bestraffning av miljöbrott.

Vid årsskiftet trädde i vanlig ordning en rad nya lagar i kraft. Bland annat förändrades lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) med bland annat ett par nya påföljder för unga (läs mer om dem på Fokus i detta nummer).

En ny kriminalvårdslag ska underlätta övergången från kriminalvården till samhället. Bland annat införs fyra särskilda utslussningsåtgärder, bland annat vistelse i halvvägshus och utökad frigång.
Nämndemännens ersättningar höjs i och med årsskiftet ordentligt, från 300 till 500 kronor per dag. Dessutom genomförs flera andra förändringar i nämndemännens villkor för att underlätta för medborgare att ta på sig uppdraget.

Personuppgiftslagen ändras, så att personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel löpande text eller enstaka bildupptagningar, tillåts så länge den registrerades personliga integritet inte kränks.

För småföretagare förenklas redovisningsreglerna. Jävsreglerna för revisorer i stora aktiebolag och i flertalet finansiella företag skärps. På skatteområdet täpper man till den lucka som funnits i ett skatteavtal, så att Sverige får större möjligheter att beskatta kapitalvinster i Österrike.

Miljöbalkens sanktionssystem ändras så att miljöbrott lättare ska kunna bestraffas. De allvarligaste miljöbrotten omfattas efter förändringen av straffansvar. Mindre svåra överträdelser leder i stället till andra sanktioner, som miljösanktionsavgifter.

Samtliga viktigare lagändringar presenteras i en skrift som kan laddas ner eller beställas från regeringens hemsida, www.regeringen.se.