search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Affärsjuridiska uppsatser. 2005 (Iustus. 244 s)
Axhamn, Johan: Sui generis-skydd för databaser (Stockholm : MercurIUS. 171 s)
BRÅ-rapport 2006:6: Häleri – den organiserade brottslighetens möte med den legala marknaden
BRÅ-rapport 2006:7: Ungdomar och brott åren 1995–2005
Danhard, Erik: Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och löne-
fordringar i konkurs (3. uppl. – Uppsala : Åhnberg. 466 s)
Ericson, Bo & Gärde, Stellan: Preskription i arbetsrätten
(Norstedts juridik. 203 s)
Essays on tort, insurance, law and society in honour of Bill W. Dufwa / editorial committee: Hugo Tiberg .... (Jure. 2 vol.)
God förvaltning - ideal och praktik / redaktör: Lena Marcusson (Iustus. 277 s. De lege.)
Gorton, Lars & Hatzidaki-Dahlström, Lea: Nationell rätt och internationella köpavtal (7. uppl. Studentlitteratur. 235 s)
Grundlagarna : regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen / Erik Holmberg  m. fl. (Norstedts juridik. 878 s)
Ihre, Rolf: Sjöfraktavtal (2. uppl. Ekerö : Advokatfirman Ihre. 460 s)
Johansson, Lennart: Banker och Internet – särskilt om kundaktiverade betalningsfunktioner (Iustus. 392 s. Akademisk avhandling)
Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten (Iustus. 332 s)
Lennander, Gertrud: Kredit och säkerhet – lärobok i krediträtt
(9. uppl. Iustus. 108 s)
Modern company law for a European economy – ways and means / Ulf Bernitz, ed. (Norstedts juridik. 319 s. Seminarium / Institutet för rättsvetenskaplig forskning)
Nordh, Robert: Processens ram i brottmål – om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal, enskilt anspråk m.m. (2. uppl. Iustus. 99 s. Praktisk process ; 2)
Ragnemalm, Hans & Melin, Mats: EG-domstolen inifrån –
uppsatser om och kring rättskipningen inom EU (Jure. 281 s)
Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder (3. uppl. Student-
litteratur. 160 s)
Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt: Speciell förvaltningsrätt (16. uppl. Malmö : Liber. 221 s)
The Swedish maritime code = Sjölagen 1994 – i engelsk översättning med svensk parallelltext (3. uppl., Jure.) 233 s. Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transport-rätt ; 24)   
Trafikförfattningar 2006 (Solna : NTF. 1006 s.)
Trafikkommentarer / huvudredaktör: Margaretha Ericsson
(3. uppl. Norstedts juridik. 815 s) 
Wikrén, Gerhard & Eriksson, Lars G.: Semesterlagen med
kommentarer (5. uppl. Norstedts juridik. 264 s)
Wolk, Sanna: Arbetstagares immaterialrätter – rätten till datorprogram, design och uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden (Norstedts juridik. 263 s. Akademisk avhandling)
Örtenhed, Kristina: Bosättningsanknytningar i gränsöverskridande familjerättsförhållanden – en internationell privat- och process-
rättslig studie (Iustus. 401 s. Akademisk avhandling) 

Annons
Annons