search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Familjerätten i EU på väg mot harmonisering

Advokat Ulf Bergquist är ledamot av EU-kommissionens expertgrupp för internationella arvs- och bodelningsfrågor. Här redovisar han EU:s arbete med gemensamma, privaträttsliga regler för unionen.

EU är just nu inne i ett intensivt arbete med att ta fram gemensamma internationella privaträttsliga (ip) regler på familjerättens område. Jag har i en tidigare artikel i tidskriften Advokaten (nr 4/2005) redogjort för EU:s Grönböcker om arv och testamente samt äktenskapsskillnad. I juli 2006 kom så EU:s Grönbok om bodelning.

Låt mig först poängtera att EU:s arbete inom familjerätten bara gäller IP-reglerna inte de materiella reglerna. Om EU fick gemensamma ip-regler vore det ett stort steg framåt. Att EU skulle klara av att ena sig om gemensamma materiella regler är inom överskådlig framtid helt orealistiskt.

Målsättningarna med EU:s arbete inom familjerättens område är att underlätta den fria rörligheten av människor och kapital inom EU. Den nuvarande rättsosäkerheten på det internationella familjerättsområdet har i detta sammanhang ansetts utgöra ett hinder.

En grönbok kan liknas vid en ”enklare och öppnare släkting” till en svensk SOU. Grönboken presenterar inga färdiga förslag utan inbjuder till förslagställande genom att ställa ett antal konkreta frågor.

Den nu framtagna Grönboken om bodelning behandlar bl.a. frågor om lagvalskriterier, domstolsbehörighet, makars möjlighet att avtala om tillämplig lag samt behörig domstol, erkännande av bodelningsförrättares beslut och gemensamt register för äktenskapsförord.

I Grönboken ställs 23 konkreta frågor, t.ex.:

Vilken anknytningsfaktor skall vara avgörande för lagvalet?
Sveriges advokatsamfund har i sitt remissvar till Justitiedepartementet föreslagit: Makarnas senaste gemensamma hemvist med en tvåårig kvalifikationstid.

Skall samma lagvalsregler tillämpas för all slags egendom t.ex. även fast egendom, eller skall i det fallet bodelningsreglerna i det land där fastigheten (t.ex. sommarhuset) ligger tillämpas även om makarna har gemensam hemvist i ett annat land?
Samfundet: Samma regler skall tillämpas för all egendom för att det skall bli möjligt att ta ett helhetsgrepp om bodelningen.

Skall makar kunna avtala om tillämplig lag, t.ex. lagen i det land där båda makarna är medborgare i stället för lagen i det land där makarna har gemensam hemvist?
Samfundet: Ja.

Skall de domstolar som är behöriga att ta upp frågan om äktenskapsskillnad (finns flera alternativ enligt Brüssel II-förordningen) också vara behöriga att ta upp frågan om bodelning eller skall bara en domstol vara behörig i bodelningsfrågor?
Samfundet: Om domstolen är behörig att uppta mål om skilsmässa skall den även vara behörig att uppta mål om bodelning.

Skall bodelningsförrättares beslut erkännas i andra EU-länder?
Samfundet: Definitivt ja.

Skall det införas ett gemensamt äktenskapsregister för hela EU?
Samfundet: Det räcker att varje land har ett sådant register.

Skall det införas gemensamma IP-regler också för sambor?
Samfundet: Det är inte nödvändigt med gemensamma IP-regler inom EU för sambor, på grund av att särskilda samboregler inte finns i så många medlemsstater.

Eu:s grönbok om bodelning har nyligen remissbehandlats. Remisstiden gick ut 30 november 2006. Remissförfarandet sker på två vägar. Dels lämnar nationella myndigheter och organisationer (t.ex. Sveriges advokatsamfund) remissvar till de olika ländernas justitiedepartement. Dessa departement lämnar sedan i sin tur remissvar till EU-kommissionen. Dels lämnar nationella organisationer remissvar till de internationella organisationer (t.ex. Europeiska Advokatorganisationen CCBE), som de är medlemmar i. Dessa internationella organisationer lämnar också remissvar till EU-kommissionen. EU-kommissionen lämnar därefter över alla remissvaren till den expertgrupp, som kommissionen tillsatt i december 2005. Expertgruppens målsättning är att under 2008 lämna förslag till EU-parlamentet på en förordning med gemensamma IP-regler för hela EU inom områdena arv och testamente samt bodelning. Förhoppningsvis kommer en sådan förordning att kunna träda i kraft i januari 2011.

Advokat Ulf Bergquist

Annons
Annons