search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 04

När advokat gör uttalande med användande av sin titel om gällande rätt i syfte att förmå någon att göra eller underlåta att göra något i förhållande till tredje man görs uttalandet som ett led i advokatens verksamhet. Ingen åtgärd.

Vid en storm 2003 blåste ett träd ner från X:s tomt och skadade grannen Y:s
hus. Skadan reglerades av Y:s försäkringsbolag. Han fick därigenom betala självrisk.

Anmälan inkommen till Advokatsamfundet den 15 augusti 2005 gäller ett brev den 28 juni 2005 från A, bilaga.

X hävdar att A genom brevet missbrukat sin ställning som advokat. Hon uppfattade brevet som ett hot att betala eller process. Brevet sändes med advokatfirmans papper och kuvert trots att de bor grannar sommartid. Hon har därefter för säkerhets skull gjort skriftlig skadeanmälan till sitt försäkringsbolag, som vidhöll sin uppfattning att det var stormens fel och att det inte förelåg oaktsamhet eller vårdslöshet från hennes sida. Hon anser att A i egenskap av sin advokatfirma försökt skrämma och hota henne att betala för att det är hans åsikt som advokat. Hon undrar vilken rättsprincip han avser.

A har den 18 augusti 2005 tillbakavisat påståendet om missbruk av ställning. Han har inte uppträtt som advokat utan endast som privatperson och granne. Han hade efter Y:s önskemål delgett anmälaren sin uppfattning om rättsläget. Han hade dikterat brevet till sin sekreterare som skrivit det på firmapapper och sedan sänt det till honom för underskrift. Det finns inga hot i skrivelsen, som är en redovisning av faktiska förhållanden. Att anmälaren tror sig finna stöd för påstått hot i att advokatfirmans papper använts är ovidkommande och får stå för hennes räkning.

X har den 26 augusti 2005 genmält. A skrev inte att det gällde hans personliga uppfattning. Han borde väl inte använda firmapapper om han handlade som privatperson. Han skrev att det ålåg henne att ersätta Y med 3 000 kr enligt en rättsprincip som varken hon eller hennes försäkringsbolag hört talas om.
A har med visst genmäle hemställt att anmälan inte skall prövas utan avvisas.

Nämndens bedömning
När en advokat gör uttalanden med användande av sin titel om gällande rätt i syfte att förmå någon att göra eller underlåta att göra något i förhållande till tredje man görs uttalandet som ett led i advokatens verksamhet. Anmälan skall således prövas i sak. Den föranleder dock inte någon åtgärd.

Annons
Annons