search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 03

Jäv i uppdrag för fåmansaktiebolag. Erinran tilldelad.

X var ägare till 50 procent av aktierna i Z AB.   Y var också delägare samt VD och firmatecknare för bolaget.

I anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 juni 2005, har X gjort gällande att A, som anlitats av Y för att utreda vissa frågor i bolaget, brustit i sina förpliktelser som advokat genom att
– driva en undersökning av förhållandena i bolaget parallellt med eller i nära anslutning till att han företrädde Y personligen i ärende mot X i syfte att avveckla delägarskapet och skapa möjligheter för Y att ensam driva verksamheten vidare
– aldrig redovisa omfattningen och arten av sitt uppdrag för bolaget och inte heller bifoga någon arbetsredogörelse till den faktura, som han tillställt bolaget
– inte återställa bolaget tillhöriga handlingar som han fått mottaga på grund av uppdraget
– inte ge X skäligt rådrum att ställa eget ombud för sig i ärendet trots att han var medveten om att hon var sjukskriven för depression relaterad till arbetsplatsen och genom att försöka få henne att acceptera att bolaget likviderades i enlighet med Y:s förslag
– brista i tillsyn av B som vägrat X tillträde till bolagets lokaler trots att hon vid tillfället i fråga var såväl hälftenägare av bolaget som ledamot av dess styrelse samt hotat att stämma X för brott mot lagen om företagshemlighet om hon, i stället för att acceptera likvidation, inlät sig på förhandlingar med en eventuell köpare av bolaget.

A har i yttrande till Advokatsamfundet den 11 juli 2005 tillbakavisat anmärk-ningar-na och vidare anfört bland annat följande. Han blev kontaktad av Y i hennes egenskap av VD i bolaget och ombedd att utreda vissa frågor bland annat om bolagets ekonomiska ställning och om styrelsens beslutförhet och arbete i övrigt med anledning av att X var långtidssjukskriven och förhindrad att delta i styrelsearbetet. Y tog också upp frågan om upplösning av samarbetet med X. Det fanns i det avseendet tre alternativ, nämligen att X köpte ut Y, att Y köpte ut X eller att verksamheten delades upp i två delar, där delägarna tog var sin del. Han såg inte någon anledning till att inte kunna hjälpa Y med detta. Det torde inte vara ovanligt att advokater anlitas av bolag och samtidigt är ombud för delägare i olika angelägenheter. Att ha hjälpt ett bolag i olika angelägenheter innebär inte att man samtidigt hjälpt samtliga aktieägare och därför är förhindrad att hjälpa en aktieägare mot en annan. Han drog i detta fall gränsen vid att han i framtiden inte kunde företräda Y mot bolaget. – Om en uppdragsgivare, som fakturerats för utfört arbete, begär att en arbetsredogörelse skall bifogas fakturan tillmötesgår han alltid detta. Varken bolaget eller den senare utsedde likvidatorn för bolaget framställde emellertid någon sådan begäran. Eftersom han förstått att X önskade att få se en arbetsredogörelse kommer han att tillställa likvidatorn en sådan. – Han har inte kvar några originalhandlingar utan enbart kopior av handlingar från bolaget. – Han var extra mån om att rekommendera X att anlita eget ombud. Alla hade tjänat på om hon från början hade anlitat ett eget ombud, något som hon gjorde i ett senare skede. – Han försökte inte få X att gå med på likvidation av bolaget men han förklarade för henne att en likvidation i värsta fall skulle bli konsekvensen om hon fortsatte att blockera underhandslösningar. – Han anser att han hade god tillsyn över den handläggning av ärendet som B skötte. Såvitt han kan förstå finns det inte fog för någon kritik mot hennes sätt att sköta sitt uppdrag.
X har inkommit med ytterligare skrift i ärendet.

Nämndens bedömning
Advokats uppdrag för ett fåmansaktiebolag innebär ofta att advokaten är förhindrad att ta uppdrag för en aktieägare i bolaget mot en annan. Uppdraget för bolaget kan ha skapat en lojalitet inte bara mot bolaget utan även mot aktieägarna. Detta torde regelmässigt vara fallet där aktiebolaget endast har ett fåtal aktieägare och motsättningar föreligger mellan dessa angående förvaltningen av bolagets angelägenheter. A, som konsulterats av bolaget bland annat angående dylika förvaltningsfrågor, borde därför inte ha åtagit sig att företräda Y i tvisten mellan henne och X. Genom att göra detta har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad som i övrigt förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Annons
Annons