search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 01

Advokat har försummat sin skyldighet att inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår sända in revisionsberättelser samt att han trots upprepade förelägganden och påminnelser inte fullgjorde denna skyldighet förrän år 2005. Vidare framgår att advokaten i strid med dåvarande aktiebolagslag upptagit otillåtna lån i sitt advokataktiebolag och att han brustit i sina skyldigheter att redovisa skatt och avgifter i bolaget. Varning och straffavgift.

Advokat har försummat sin skyldighet enligt 10 § samfundets bokföringsreglemente att inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår insända revisionsberättelser samt upptagit otillåtna lån i sitt advokataktiebolag och brustit i sina skyldigheter att redovisa skatt och avgifter i bolaget. Varning med straffavgift tilldelad.

I en till Advokatsamfundet inkommen anonym anmälan påtalades att det fanns anmärkningar i en revisionsberättelse för A Advokatbyrå AB avseende räkenskapsåret 2001-08-06–2002-12-31. Vid kontroll med samfundets registrator konstaterades att bolaget inte insänt revisionsberättelsen till samfundets kansli. Med anledning av detta tillskrevs A med begäran om förklaring. Han ombads även att insända revisionsberättelse enligt 46 § andra stycket i samfundets stadgar till samfundets kansli.

I yttrande, som kom in till samfundet den 7 september 2004, uppgav A att det är riktigt att den aktuella revisionsberättelsen innehåller oönskade anmärkningar. Han uppgav vidare följande. Ett nyinskaffat bokföringsprogram hade drabbats av datavirus och utraderats. Arbetet med att rekonstruera bokföringen kom i tidsmässig konflikt med hans förpliktelser gentemot hans klienter, varvid klientarbetet prioriterades. Anmärkningarna är åtgärdade i samarbete med revisor och Skatteverket. Bristerna kommer inte att upprepas. Han beklagar att den med post sända revisionsberättelsen inte nått samfundet.

Den aktuella revisionsberättelsen fanns bifogad A:s yttrande.

Den 15 september 2004 tillskrevs A på nytt med påpekande att revisionsberättelsen inte uppfyllde kraven i samfundets bokföringsreglemente. Han uppmanades att omgående inkomma med komplettering samt att även inkomma med revisionsberättelse/intyg för räkenskapsåret 2003.

Efter påminnelse inkom en skrift från A den 2 november 2004. I denna redogjordes för att han och hans familj utsatts för en rad märkliga händelser och anonyma telefonsamtal innefattande hotelser. Detta hade enligt honom för hans närstående inneburit en oro, stulit mycket tid och kraft. Han hemställde om anstånd med att komma in med de begärda handlingarna till den 30 november 2004.

Anstånd medgavs till den 19 november 2004 med besked att för det fall de begärda handlingarna inte inkommit nämnda datum skulle ärendet överlämnas till samfundets styrelse för prövning om att ett disciplinärende skulle inledas.

Den 19 november 2004 inkom A med en skrift i vilken han uppgav att han ännu inte erhållit de efterfrågade handlingarna men att han hade anledning anta att han hade möjlighet att överlämna handlingarna till samfundet senast den 30 november 2004.

Eftersom några handlingar inte inkom från A beslöt samfundets styrelse vid sammanträde den 10  mars 2005 att uppta ett disciplinärende mot denne och att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

I skrivelse från samfundet den 13 april 2005 bereddes A tillfälle att senast den 29 samma månad slutföra sin talan i ärendet.

A hemställde i skrift den 27 april 2005 om anstånd till den 13 juni 2005 med att besvara samfundets skrivelse. Han medgavs anstånd till och med den 23 maj 2005.

Med e-post den 30 maj 2005 meddelade A att han påföljande dag skulle lämna in en skrift till samfundet. Någon skrift kom inte och i e-post den 7 juni 2005 bad A om ursäkt för förseningen, som påstods bero på att han prioriterade klientarbete före något annat. Han ställde i utsikt att han den 9 juni skulle överlämna sin skrift.

Den 9 juni 2005 inkom en skrift från A i vilken han anförde bland annat följande.

De intyg som efterfrågats hade den 23 mars 2005 erhållits från revisorn och följande dag lämnats i Advokatsamfundets reception. Förseningen var inte en följd av ett medvetet åsidosättande av bokföringsreglementet utan en följd av ett pendlande mellan ”ytterligheter”. Han hade givit upp sina ansträngningar att själv hantera advokatbyråns ekonomi och överlåtit dessa frågor till revisorn och en bokföringsbyrå. Han hade förlitat sig på att revisorn, som även reviderar andra advokatbyråer, visste vad som erfordrades i form av redovisningshandlingar, deklarationer och andra handlingar till myndigheter och samfundet. Detta är inte sagt för att lägga ansvaret på revisorn utan för att göra bakgrunden till det inträffade begriplig.

Han ber om ursäkt för att den aktuella skriften inte överlämnades tidigare. Det har sin förklaring i att han ännu en gång prioriterat klientarbetet före allt annat. Han beklagar ännu en gång den omgång som hans agerande har inneburit för samfundet.

Den 15 juni 2005 kom A in med ett intyg från revisor avseende räkenskapsåret 2004.

Med anledning av A:s uppgift i skriften den 9 juni 2005 att intygen rörande räkenskapsåren 2001/02 och 2003 lämnats till samfundet den 24 mars 2005 meddelade samfundet i skrivelse till A den 31 augusti 2005 att dessa handlingar inte kunnat återfinnas och bad denne att inkomma med kopior av handlingarna.

I skrivelse till A den 28 september 2005 ombads denne på nytt att inkomma med kopior av de begärda handlingarna. Vid telefonsamtal med denne den 5 oktober 2005 uppgav han att handlingarna fanns i bankfacket och att han skulle hämta handlingarna påföljande vecka och lämna över dem till samfundet.

Först den 18 oktober 2005 kom kopior av revisorsintyg avseende räkenskapsåren 2001/02 och 2003 samfundet tillhanda.

Nämndens bedömning
Av utredningen framgår att A försummat sin skyldighet enligt 10 § samfundets bokföringsreglemente att inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår insända revisionsberättelser såvitt gäller räkenskapsåren 2001/02 och 2003 samt att han trots upprepade förelägganden och påminnelser inte fullgjorde denna skyldighet förrän år 2005.

Vidare framgår att han i strid med dåvarande aktiebolagslag upptagit otillåtna lån i sitt advokataktiebolag och att han brustit i sina skyldigheter att redovisa skatt och avgifter i bolaget. Vad A låtit komma sig till last innebär att han allvarligt åsidosatt god advokatsed. Särskilda skäl att ålägga straffavgift föreligger.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken och ålägger honom jämlikt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken att till Advokatsamfundet utge straffavgift med femtontusen (15000) kronor.

Annons
Annons