search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Understödsfonden behöver utvidgas

Advokatsamfundets understödsfond har efter flera turer lyckats få ett något utvidgat ändamål. Men ännu större förändringar skulle behövas.

Enligt understödsfondens ändamålsparagraf ska fondens pengar gå till ”behövande” advokater, före detta advokater och deras efterlevande. Men under de senaste åren har antalet sökande och bidragstagare kontinuerligt minskat samtidigt som fondens avkastning väl täckt det behov som funnits. Advokaten har sörjt för sina efterlevande och det svenska välfärdssamhället har sett till att mycket få är "behövande".

Frågan om att utvidga ändamålet till att även täcka andra behov som advokat eller advokatrelaterade personer skulle kunna ha, har de senaste åren kontinuerligt diskuterats i fondens styrelse. Styrelsen har flera gånger ansökt hos Kommerskollegium om en utvidgning av fondens stadgar. Både Kommerskollegium och regeringen har visserligen insett behovet att finna ett ändamål som pengarna kan användas till, men med emfas betonat att varje ändring måste ligga nära det ursprungliga ändamålet. Ett krav har varit att bidrag ska utgå till "behövande" och advokatrelaterad person.

Efter beslut av Kommerskollegium i november i år kan nu också medel användas för bidrag till "studier för barn till ledamöter, förutvarande ledamöter och avlidna ledamöter". Den nu beviljade ändringen är så långt som Kommerskollegium hittills kunnat sträcka sig.

Styrelsen för Understödsfonden kommer genom annonsering och kontakter med avdelningsstyrelserna att sprida information om de bidragsmöjligheter som finns. Styrelsen kommer också att uppmana samfundsledamöter att framföra idéer och förslag om tänkbara ändamål, som ligger så nära det ursprungliga ändamålet att en ändring kan beviljas.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons