search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tre modeller för tryck- och yttrandefriheten

Hur ska tryck- och yttrandefriheten skyddas och regleras i framtiden? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen har nu lämnat tre olika alternativ för grundlagsskydd till regeringen.

Tryck- och yttrandefrihetsberedningen överlämnade i november debattbetänkandet "Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten? Tryck- och yttrandefrihetsberedningen inbjuder till debatt" (SOU 2006:96) till justitieminister Beatrice Ask.

Beredningen har till uppgift att se över om dagens reglering i form av tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) behöver förändras. Lagarna har ibland kritiserats för att de båda grundlagarnas koppling till specifika tekniker medför en risk att ny teknik faller utanför grundlagsskyddet.

Beredningen har nu lämnat tre olika förslag till reglering. Enligt ”minimialternativet” och ”mellanalternativet” upphävs tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten ska i stället skyddas genom artikel 10 i Europakonventionen och regeringsformens (RF) regler om yttrandefrihet, kompletterade med nya regler i RF.

I ”maximialternativet” slås de båda grundlagarna i stället samman till en ny yttrandefrihetsgrundlag. Ny teknik ska omfattas av denna lag genom en så kallad stencilregel.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons