search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

Dpm Departementspromemorian, Pm Promemorian
R-2006/0849   Post- och telestyrelsens (PTS) rapport IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112
R-2006/0868  Dpm Könsfördelningen i bolagsstyrelser, Ds 2006:11
R-2006/0926   Betänkandet Forensiska institutet – Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri, SOU 2006:63
R-2006/0932   Betänkandet Sanktionsavgift i stället för straff – områdena livsmedel, foder och djurskydd, SOU 2006:58
R-2006/0939   Dpm Utvidgat förverkande mm, Ds 2006:17
R-2006/0980   Pm Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
R-2006/1043   Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2201/2003 om domstols behörighet och införande av bestämmelser om tillämplig lag i äktenskapsskillnadsmål (Rom III)
R-2006/1129   Europeiska kommissionens grönbok om lagval, domsrätt och förmögenhetsförhållanden
R-2006/1167   Finansinspektionens förslag till nymodell för tillsynsavgifter
R-2006/1206   Utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
R-2006/1313   Domstolsverkets taxor för offentliga försvarare och målsägandebiträden m.m.
R-2006/1358   Utkast till lagrådsremiss Vissa regler om ränta i samband med återkrav.
Annons
Annons
Annons