search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Advokat har inte på ett tydligt sätt klargjort att han inte åtog sig något uppdrag. Erinran tilldelad.

10. I anmälan inkommen till Advokatsamfundet den 22 juni 2005 anför X. Hon hade vänt sig till A iett ärende som varit i Trafikskadenämnden för yttrande den 12 november 2002. Ärendet låg fortfarande kvar hos advokaten utan någon åtgärd. Det innebär att överklagningstiden runnit ut i sanden. Hon har nu måst vända sig till annan jurist och fått ytterligare kostnader. Hon hade trott att A jobbat med ärendet hela tiden. Dessutom går det inte att nå honom på telefon, då han aldrig svarar.

A har den 28 augusti 2005 anfört. Han har inte haft någon fullmakt från X att företräda henne i någon skadereglering. Han har endast haft begränsad kontakt med henne. Hon hade ringt och sänt ett brev med en del handlingar. Hon ansåg sig ha blivit kränkt av en förtroendeläkare. Han var i kontakt med försäkringsbolaget för att få deras syn på saken. Han avrapporterade till henne att försäkringsbolaget inte ansåg sig ha begått något fel och att hon inte kunde påräkna något rättsskydd. En kort tid därefter hade hon bett att ärendet skulle avslutas och att hennes handlingar skulle återsändas, vilket han gjort.

X har den 1 september 2005 genmält. Hon hade ringt A den 15 mars 2003 och bett honom vara hennes ombud. Han hade svarat ja. Det är märkligt att han inte sände någon fullmakt för att kunna utföra sitt uppdrag. Skulle hon själv ha begärt det? Hennes andra kontakt var den 17 april 2004, då hon ringt honom efter att ha fått journal från en undersökning, som hon sände till honom. I samma månad hade hon ringt A och frågat hur ärendet låg till. Han hade svarat att det låg på försäkringsbolagets bord. Han nämnde inget om att det inte fanns rättsskydd utan sade att han skulle ”slänga ihop några rader till försäkringsbolaget”. Samma dag hade hon ringt honom för att tala om hur illa berörd hon var över hans sätt att arbeta och att hon ville ha sina handlingar tillbaka. Det har gått lång tid från det första samtalet och inget har åtgärdats. Hon underrättades aldrig om vad som gällde för rättsskydd. Det var försäkringsbolaget som angav det och inte A någon gång i juni 2005. Då tog hon kontakt med en annan advokat. Det är väl ändå A som skall se till att fullmakt skrivs och underrättar henne om ärendet. Någon avrapportering har hon inte fått. Ärendet har handlagts omdömeslöst och slarvigt. Hon undrar om A verkligen skulle kunna ”slänga ner några rader ” utan fullmakt, som han hade för avsikt att göra. Han har aldrig kontaktat henne per telefon eller brev. Det är hon som tagit kontakt och för det mesta finns det ingen som svarar på telefon på advokatfirman.

A har den 27 oktober 2005 anfört att han inte har något att tillägga. Hanhar haft en del telefonsamtal medhenne men har inte fått någon fullmakt.

Nämndens bedömning

A skulle på ett tydligt sätt ha klargjort för X att han inte åtog sig hennes uppdrag. Genom att inte göra så har han åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A erinran jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons
Annons