search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Satsning på polisen i budgeten

Regeringen har haft en mycket begränsad tid för att lägga sin budget. I budgetpropositionen syns dock en tydlig inriktning på brottsbekämpning. Allra tydligast märks det i satsningen på polisen.

Regeringen föreslår att polisens anslag ökas med 875 miljoner kronor för år 2007. Från och med 2008 ska ytterligare 495 miljoner tillföras. Målet är att det år 2010 ska finnas 20000 poliser.

För att Åklagarmyndigheten ska klara en förväntad ökad tillströmning av ärenden föreslås att anslaget ökas med 25 miljoner kronor från och med 2007.

Även domstolarna får mer medel för att klara att hantera fler mål. För 2007 ökas domstolarnas anslag med 125 miljoner kronor. Ekobrottsmyndighetens anslag ökar från och med nästa år med 9 miljoner för att klara ett ökat antal ärenden. Den pågående översynen av Ekobrottsmyndigheten kommer att slutföras i början av 2007.

För advokatkårens del konstaterar regeringen att det är angeläget att rättshjälpssystemet är ändamålsenligt och rättvist utformat. Regeringen vill därför utvärdera systemet på nytt, särskilt ska behovet av utökad rätt till rättshjälp för småföretagare uppmärksammas.

när det gäller anslaget till rättsliga biträden konstaterar regeringen att utgifterna för offentliga försvarare ökat och idag är 70 procent av anslaget. Mot den bakgrunden och med hänsyn till att reglerna om offentliga försvarare i stort är oförändrade sedan 1984 hänvisar regeringen till det arbete, som pågår inom justitiedepartementet, som rör frågor om offentliga försvarare och vars syfte är att modernisera och förbättra nuvarande regler.

Från Advokatsamfundet kommer försiktigt positiva reaktioner på regeringens budgetproposition. Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, välkomnar satsningarna på polis på brottsbekämpning. Hon tillägger dock:

– Det är viktigt att dessa satsningar följs upp i andra delar av rättsväsendet, på domstolar, åklagare och advokater.

Tom Knutson

Annons
Annons