search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

Bt Betänkandet, Dpm Departementspromemorian, Pm Promemorian

R-2006/0420   Slutbetänkandet En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22
R-2006/0581   Bt Ny häkteslag, SOU 2006:17
R-2006/0704   Bt Bidragsbrott, SOU 2006:48
R-2006/0730   Bt Värdepapper och kontrolluppgifter, SOU 2006:35
R-2006/0742   Dpm Trafikförsäkringsfrågor m.m., Ds 2006:12
R-2006/0791   Bt Asylförfarandet – genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt, SOU 2006:61
R-2006/0837   Pm Barns rätt till information m.m., promemorian Bevarande av dokumentation vid vissa placeringar av barn och skrivelsen från Statens institutionsstyrelse
R-2006/0848   Slutbetänkandet Ny
associationsrätt för försäkringsföretag, SOU 2006:55
R-2006/0856   Bt Jakten på makten, SOU 2006:46
R-2006/0871   Pm En ny vapenamnesti
R-2006/0933   Dpm Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk – genomförande av direktiv 2001/84/EG, Ds 2006:16
R-2006/0980   Pm Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information
R-2006/1034   Förslag till lagrådsremiss Ändring i produktsäkerhetslagen

Annons
Annons