search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 09.

Advokat har drivit sin verksamhet i ett advokataktiebolag som varit på obestånd. Advokaten har även underlåtit att inge advokatbolagets deklarationer för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Advokaten har inte heller ingivit advokatbolagets deklaration för taxeringsåret 2005 i rätt tid. Varning tilldelad.

Enligt uppgifter i tidningen Justitia hade Advokatfirman A AB (advokatbolaget) restförts för skatter med ett belopp om 31122 kr. Den 18 mars 2005 förelade Advokatsamfundet A att senast den 4 april 2005 yttra sig över nämnda uppgifter. Den 8 april begärde och beviljades A anstånd till den 11 april med att inkomma med yttrandet. Då något yttrande inte inkommit anmodades A i skrivelse av den 3 maj 2005 att snarast inkomma med yttrandet. I skrivelse av den 23 maj 2005 anmodades A att omgående inkomma med det begärda yttrandet.

Den 31 maj 2005 inkom A med ett yttrande, dagtecknat den 29 maj. Enligt honom berodde skuldföringen på en serie olyckliga omständigheter, vilka numera hade åtgärdats till den del det var möjligt. Bland annat hade A anlitat en redovisningsfirma som skulle ansvara för den ekonomiska hanteringen av verksamheten samt säkerställa en mer regelbunden fakturering. Åtgärderna vidtogs för att undvika att händelser som den inträffade inte skall inträffa i framtiden.

Vid kontakt med Skatteverket samt med Kronofogdemyndigheten i december 2005 framkom att advokatbolaget, så när som på 14 kr, hade reglerat den tidigare skulden i april 2005. Dock hade advokatbolaget påförts en ny skuld om dryga 536 000 kr. Den nya skulden, vilken byggde på en skönstaxering, hade sin grund i de månatliga deklarationerna för moms och arbetsgivaravgifter. Någon skatt för moms och arbetsgivaravgifter hade nämligen inte betalats sedan juni månad och advokatbolaget hade inte heller ingivit någon månatlig deklaration rörande dessa skatter under motsvarande tid. Advokatbolaget hade vidare inte ingivit någon deklaration för taxeringsåret 2005. Enligt Kronofogdemyndigheten saknade advokatbolaget utmätningsbara tillgångar per april 2005.

I skrivelse av den 23 december 2005 bereddes A möjlighet att senast den 15 januari 2006 yttra sig över dessa uppgifter. Efter påminnande skrift inkom A den 31 januari 2006 med ett yttrande vari han i huvudsak anfört följande.
Anledningen till den nya skulden var en serie olyckliga omständigheter. De åtgärder som vidtagits tidigare hade inte givit önskat resultat, varför han vidtagit ytterligare åtgärder innebärande att hela den ekonomiska handläggningen numera sköts av två externa personer. Han har vidare ansökt om en avbetalningsplan hos Kronofogdemyndigheten och avsikten är att avbetala skulden i takt med att medel inflyter till bolaget. Åtgärden innebär bland annat att korrekta skattedeklarationer ingivits samt att han under innevarande år, in till dess bolaget kommit i balans, inte skall uttaga någon lön. Vidare kommer fakturering att ske med regelbundna intervaller. Deklarationen för taxeringsåret 2005 beräknas kunna inges under nästa vecka.

Advokatsamfundets styrelse beslutade den 9 mars 2006 att uppta ett disciplinärende mot A.
A har beretts tillfälle att slutföra sin talan, men har inte avhörts.

Nämndens bedömning

A har drivit sin verksamhet i ett advokataktiebolag, som varit på obestånd. Härigenom har han handlat i strid med god advokatsed.
A har under en längre tid och vid flera tillfällen underlåtit att inge advokatbolagets deklarationer för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. A har inte heller ingivit advokatbolagets deklaration för taxeringsåret 2005 i rätt tid. Genom dessa underlåtenheter har A allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.
På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Annons
Annons