search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2006/0385  Promemorian Några aktiebolagsrättsliga frågor
R-2006/0437  Betänkandet Fondkommission – och en ny kommissionslag, SOU 2005:120
R-2006/0555  Skatteverkets promemoria Metoder för att undvika internationell dubbelbeskattning
R-2006/0556  Betänkandet Ett utvidgat miljöansvar, SOU 2006:39
R-2006/0557  Departementspromemorian Informationskrav inoterade företag mm, Ds2006:6
R-2006/0580  Betänkandet Översyn av atomansvaret, SOU2006:43
R-2006/0588  Betänkandet Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna, SOU 2006:47
R-2006/0596  Skatteverkets promemoria Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder
R-2006/0602 Betänkandet En ny lag om värdepappersmarknaden, SOU 2006:50
R-2006/0619  Promemorian En ny indelningsgrund för vissa domsagor
R-2006/0653  Utkast till lagrådsremiss om skadestånd och bodelning
R-2006/0692  Framställan från Kriminalvården om ändring av bland annat 52 d § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
R-2006/0803  Promemorian Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
R-2006/0839  Promemoria om ettnationellt system för uppföljning och utvärdering av introduktionen för nyanlända invandrare – förslag till ändringar i sekretesslagen, mm.
Annons
Annons
Annons