search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Recension: Ett stort verk om advokaträtt. Tack!

Advokaträtt – vad är det? Jo, den juridik som rör advokater i och för deras yrkesutövning. Idet ämnet har vi nu fått ett opus magnum av Mads Bryde Andersen, numera professor i just advokaträtt vid Köpenhamns Universitet, tidigare advokat och med en omfattande rättsvetenskaplig produktion bakom sig.

I boken Advokatretten (864 sidor) ger författaren en tvärrättslig framställning över den juridik som rör advokatgärningen, innefattande allt från det centrala sysslomannaförhållandet mellan advokaten och hans klient till advokatens straffrättsliga ansvar, där på vägen bland annat passeras spörsmål som organisationsformer och etisk reglering.

Boken är skriven av en dansk författare och avser danska förhållanden. Det finns en del inte obetydliga skillnader mellan hur advokatväsendet är organiserat i Danmark och Sverige. Här liksom så ofta eljest på det rättsliga området kan i Norden skönjas en syd-nordlig demarkeringslinje mellan på ena sidan Danmark och Norge och på den andra Sverige och Finland. Således är advokatväsendet i Sverige och Finland nästan identiskt, medan det föreligger större likheter mellan det danska och norska advokatväsendet än någon av dessa och de som finns i de östliga grannländerna. Den kanske viktigaste skillnaden är att i Danmark och Norge gäller – i åtminstone viss utsträckning – ett advokatmonopol (eller kanske snarare advokattvång), medan i Sverige och Finland vem som helst får praktisera juridik och uppträda i domstolar.

De nämnda skillnaderna får för en svensk läsare betydelse endast för de avsnitt i framställningen som rör advokatväsendets administrativa sidor. När det gäller förhållandet till klienten och vad som i övrigt är centralt i advokatuppdraget gäller en grundläggande nordisk rättslikhet, och här är framställningen av direkt relevans och omedelbart värdefull även för svenska (och rimligtvis också norska och finska) förhållanden.

Av särskild vikt är att fråga är om en modern redogörelse över advokaträtten. Den skiljer sig sålunda från tidigare framställningar inte bara genom sin bredd och sitt djup utan också genom den tydliga internationella förankringen och det klara utvecklingsperspektivet. Inte ens advokatverksamheten undgår nämligen att påverkas av EU.

Boken har skrivits i monografisk form. Det är därför fullt möjligt att läsa den blad för blad. Det är en intresseväckande resa, men som alla längre resor företas den inte utan viss möda. Det stora värdet ligger nog inte i det läsvärde som en sådan färd kan ge. Det stora värdet ligger i den praktiska användbarheten, vilken underlättas av en väl genomförd disposition med tydliga rubriker förenat med ett detaljerat sakregister.

Summa summarum: Med boken Advokatretten har vi fått ett stort nordiskt verk i ämnet. Det tackar vi – och här gör jag mig till talesman inte bara för de nordiska advokaterna utan för alla som intresserar sig för eller kommer i beröring med advokaträttsliga spörsmål – Mads uppriktigt för!

Stefan Lindskog

Mads Bryde Andersen: Advokatretten

Annons
Annons