search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet

Andersson, Patrik G: Delivery clauses in Bills of Lading (Stockholm: Svenska Sjörättsföreningen. 110 s. Skrifter / Svenska sjörättsföreningen; 79)
Dahlman, Roland: Corporate form and international taxation of box corporations (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. 536 s. Studia juridica Stockholmiensia; 87. Akademisk avhandling)      
EU securities regulation – directives, regulations, CESR advice and recommendations in English and Swedish. Rikard Stenberg, Jens Pohl, red.
(Stockholm: Vinge. 1145 s)
Farliga förmåner - tillbörlig förmån eller muta? (Stockholm: Institutet mot mutor. 35 s)
Felaktigt dömda – rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt. Hans-Gunnar Axberger m.fl.
(Stockholm: Justitiekanslern. 497 s)
Festskrift til Claus Gulmann. Nils Fenger, Karsten Hagel-Sørensen, Bo Vesterdorf red.
(København: Thomson. 518 s)       
Författningar i statsrätt. Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca, Lena Sandström (3.uppl. Norstedts juridik. 206 s)
Hesser, Jacob: Immateriella tjänster (Studentlitteratur.158 s)
Häggman, Bertil, Boström John & Linders, Jan: Betalningsföreläggande och handräckning
(6. uppl. Norstedts juridik. 222 s. Norstedts gula bibliotek)
Internationellt privaträttsliga rättsfall. I urval av: Michael Bogdan (3. uppl. Juristförlaget. 286 s)
Iseskog, Tommy: Företagsbot – en sanktion vid brott inäringsverksamhet (Stockholm: Thomson fakta. 51 s)
Iseskog, Tommy: Nya LAS-regler 2006/07 (Thomsonfakta. 117 s)
Kleerup, Jan & Westfahl, Lena: Den svenska momsen (4. uppl. Stockholm: Ernst & Young. 278 s)
Knuts, Gisela: Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling (Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys. 261 s. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja; 270. Akademisk avhandling)
Norell, Olof, Tegnander, Hans & Werkell, Ulla: Inkomst av hyresfastighet (5. uppl. Norstedts juridik.212 s)
Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2006 (Norstedtsjuridik. 943 s)
Regelsamling för byggande – Boverkets byggregler, BBR – BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 (Karlskrona: Boverket. 235 s. Boverkets författningssamling ; 2006:12)
Sandström, Torsten: Handelsbolag och enkla bolag (5uppl. Norstedts juridik. 133 s)
Wikrén, Gerhard & Sandesjö, Håkan: Utlänningslagen – med kommentarer (8. uppl. Norstedts juridik.762 s)
WTO law – from a European perspective. BirgitteEgelund Olsen, red.
(1. udg. – København: Thomson.544 s).

Annons
Annons
Annons