search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 7

Advokats uppgift ompersons tidigare brottslighet har inte varit opåkallad för talans utförande. Ingen åtgärd.

I ett mål vari dom meddelades i mars 2002 av Z-stads tingsrätt mellan XMäklar-konsult i Stockholm Kommanditbolag, för vilket Yvar företrädare, kärande, och B, för vilken advokaten Avar ombud, svarande, angående utbekommande av mäklararvode hördes Y under sanningsförsäkran. Han tillfrågades då av A om det var riktigt att han 1993 hade blivit dömd till fängelse i nio månader för osant intygande. Ybejakade detta.

Anmälan avser att A under sin slutplädering i målet gjort ett i fråga om Y:s trovärdighet för denne kränkande uttalande genom att uttala att ”rätten måste ta hänsyn till att Y tidigare blivit dömd för samma brott”.

A anser inte att han handlat oförenligt med god advokatsed. I sitt yttrande anför han bland annat följande. ”Vid denna typ av mål där det är alldeles uppenbart att någon av parterna medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller i vart fall har mycket svårt att minnas väsentligheter av i målet aktuella och relevanta omständigheter är det naturligtvis av stort intresse att tingsrätten vid sin bedömning av de uppgifter som lämnats av parterna får vetskap om eventuella oegentligheter som tidigare begåtts av någon av parterna eller för den delen åberopade vittnen.”

Nämndens bedömning
Den av A lämnade uppgiften om Y:s tidigare brottslighet har inte varit opåkallad för talans utförande. Anmälan föranleder därför ingen åtgärd.

Annons
Annons
Annons