search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 6

Advokatbyrå har inte i god tid och tydligt klargjort att byrån kunde komma att avbryta sitt biträde om byråns betalning inte kunde säkras. Uttalande.

Den biträdande juristen B har sedan januari 2004 varit rättshjälpsbiträde för anmälaren i tvist om vårdnad av barn. Hon efterträdde därvid en redan 2001 i ärendet förordnad advokat. Inför huvudförhandling i Svea hovrätt den 18 april 2005 var den totala tidsåtgången för nedlagt arbete 96 timmar. Begäran den 7 april 2005 om ytterligare 20 timmars rättshjälp avslogs av hovrätten ävensom begäran om omprövning den 13 april 2005.

I anmälan den 20 maj 2005 har X anfört. Först den 12 april 2005 hade hon upplysts om att gränsen för rättshjälp var nådd. Det kom som en fullständig överraskning för henne. Hon hade inte informerats tidigare om att det förelåg risk och inte informerats om att begäran till hovrätten om överskridande ingetts. Hon har också nekats biträde vid huvudförhandlingen mot betalning. De återstående fyra timmarna ville man inte utnyttja vid förhandlingen utan de användes för ett möte den 15 april för att avsluta åtagandet. B borde ha klargjort innebörden av begränsningen för henne. Biträde borde planera sitt arbete efter de givna förutsättningarna för rättshjälpen, hålla klienten underrättad om uppkomna kostnader samt i god tid varsko om att man närmade sig taket. Hon har inte fått information om hur timmarna förbrukats. Planeringen av arbetet har inte varit lämplig, eftersom hon efter flera års processande stod utan ombud vid huvudförhandlingen. Det är dessutom väl känt att det är ytterst svårt att få överskrida taket. Hon sattes i en mycket svår situation utan möjlighet att på så kort varsel sätta in annat ombud i målet.

A har den 1 juni 2005 anfört. Klienten har informerats om rättshjälpens innebörd och svårigheterna att beviljas utökad hjälp. Hon har fortlöpande informerats om hur långt arbetet sträckt sig enligt rättshjälpslagen. Av avgöranden från tingsrätten framgår den ersättning advokatbyrån tillerkänts för nedlagd arbetstid. Det är byråns bestämda uppfattning att anmälaren förstått innebörden av rättshjälp. Hon var vidare medveten om att hon inte kunde få biträde efter rättshjälpens upphörande. Det var ingalunda en överraskning några dagar före huvudförhandlingen. Anmälaren hade informerats om att Bisamråd med henne ansökt om ytterligare rättshjälp den 7 april, vilken avslogs samt att omprövning begärdes. B har utan framgång sökt fortsatt finansiering via försäkringsbolag och socialtjänst. Anmälaren har även fått möjlighet att privat finansiera B:s biträde. Hon har inte accepterat byråns föreslagna avbetalningsplan. Ansvaret för den uppkomna situationen ligger hos samhället. Det finns ingen möjlighet att biträda klienter utan ersättning för nedlagt arbete.

X har vidhållit sin anmälan. Det är lögn att hon informerats om hur mycket pengar som fanns kvar liksom att hon i samråd med sitt biträde ansökt om utökad rätts-hjälp. Hon fick beskedet den 12 april och dittills hade inga kostnadsfrågor berörts. Det kan inte vara rätt att pengarna tar slut sex dagar före huvudförhandling.

Nämndens bedömning
Mot A:s bestridande är inte visat att det förelegat brister i informationen om rättshjälp. Advokatbyrån har inte såvitt visats i god tid och tydligt klargjort att byrån kunde komma att avbryta sitt biträde om byråns betalning inte kunde säkras. Mot denna bakgrund borde byrån inte ha lämnat klienten omedelbart före huvudförhandlingen. Utöver detta uttalande föranleder ärendet ingen åtgärd.

Annons
Annons
Annons