search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Bättre utgångsläge för Sverige

Det allmännas intresse är betydligt bättre tillgodosett iSverige än i många andra länder. Sverige har redan en avreglerad marknad för juridiska tjänster, med ett gott skydd för konsumenterna

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har kontakt med generalsekreterarna för många av de övriga europeiska samfunden. Hon känner väl till de utmaningar som riktas mot många av systerorganisationerna. Men för Sveriges del är Anne Ramberg inte särskilt bekymrad.

– Konkurrensmyndigheterna har inte vänt sig mot advokatbranschen i Sverige, säger hon.

Förklaringen är att mycket av det EU vill genomföra redan finns i Sverige.

– Sverige är ett av de få länder som varken har monopol eller advokattvång. Vi har heller inte några restriktioner vad gäller annonsering eller marknadsföring och vi tillämpar inte fasta advokattaxor, påpekar Anne Ramberg.

Inte heller Advokatsamfundets egen reglering av advokatverksamheten, med egen disciplinverksamhet, har väckt något missnöje från statens sida. Anne Ramberg förklarar det med att konsumentintresset redan är väl tillgodosett inom dagens system. Den obligatoriska vidareutbildningen för advokater och advokatexamen är ett par åtgärder för att garantera kvalitet och hög etisk standard i kåren.

– Vi har också en väl fungerande tillsyn och höga etiska regler. De treoffentliga representanterna  iDisciplinnämnden är viktiga, dels för sina kunskaper, dels för att garantera öppenhet och legitimitet, säger Anne Ramberg.

En parlamentarisk kommitté granskade för några år sedan tillsynen över advokaterna, och fann att den fungerade väl. Anne Ramberg upplever att regeringen litar på systemet.

– Vi har en tradition i Sverige som innebär att statsmakten respekterar Advokatsamfundets oberoende. Jag har inte sett några tecken på att det förändrats.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons
Annons