search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Synovate-Temo-undersökningen visar: Starkt förtroende för advokater

Omvärldsundersökningen visar att advokaterna har ett strakt förtroende bland allmänhet, företagsledare och beslutsfattare. Advokatyrket är det populäraste yrket bland juridikstuderande.
– Omvärldsundersökningen visar en stabil bild jämfört med den undersökning som genomfördes för tio år sedan. Det förekommer inte några dramatiska förändringar, säger Arne Modig på Synovate Temo.

Undersökningen innehåller flera ljuspunkter men även ett par minus. När det gäller olika påståenden om advokater har vissa förändringar skett idag jämfört med tidigare. Färre beslutsfattare anser idag än tidigare att advokater har för höga arvoden. Juridikstuderande är numer något mer osäkra på att advokaterna har hög integritet och självständighet än tidigare.

Hög integritet och självständighet
Företagsledarna har däremot uppfattningen att advokater har en hög integritet och är självständiga. Det finns även ett starkt stöd för påståendet att advokater följer de etiska reglerna och helhjärtat stöder sin klient.

– Advokaterna har inte något stort trovärdighetsproblem, kommenterar Arne Modig.

Av resultaten kan man utläsa en mer positiv mediebild av advokater idag än 1996. Företagsledarna håller dock inte med utan anser att mediebilden av advokater har försämrats sedan 1996. Uppfattningen att advokater framför allt arbetar med brottmål är utbredd i de tillfrågade grupperna, nu liksom förra gången.

Det sätt som beslutsfattare kommer i kontakt med advokater har förändrats. Idag är det vanligare att de redan har kontakt med advokat. Det kan ses som ett tecken på att advokater är mer närvarande i beslutsfattarnas miljöer.

Advokatsamfundet
Advokatsamfundet uppfattas som en stark organisation av samtliga tillfrågade grupper. För tio år sedan var uppfattningen densamma. Hos beslutsfattarna har denna uppfattning stärkts ytterligare, särskilt uppskattar beslutsfattarna samfundets arbete med rättssäkerhetsfrågor och insatserna för att tillgodose allmänhetens intressen i disciplinärenden.

Dagens juridikstuderande har dock en minskad kännedom om samfundet.

Intresset för advokatyrket ökar
–Det tycks som om kunskapen om Advokatsamfundet bland de unga har minskat. Samtidigt har intresset för att bli advokat ökat. Advokatyrket är det populäraste yrket bland juridikstuderande.

Fakta om undersökningen: Målgruppen för undersökningen var företagsledare, juridikstuderande, allmänheten och beslutsfattare. I gruppen beslutsfattare ingick bland annat politiker, åklagare, domare, journalister samt poliser. Sammanlagt genomfördes 1049 intervjuer under maj månad.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons