search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2006/0221 Betänkandet Anhörigåterförening, SOU2005:103
R-2006/0297 Promemorian Anmälan och utredning av sexualbrott – förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv
R-2006/0317 Betänkandet Kontroll av varor vid inre gräns, SOU 2006:9
R-2006/0355 Betänkandet Tonnageskatt, SOU 2006:20
R-2006/0384 Betänkandet Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet –Effektivitet, SOU 2006:18
R-2006/0399 Betänkandet Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort mm, SOU 2005:108
R-2006/0419 Slutbetänkandet Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder, SOU 2005:117
R-2006/0427 Nationell psykiatrisamordnings promemoria Öppen vård med särskilda villkor
R-2006/0446 Promemoria om kompletteringar till rådets (EG) förordning nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr mm.
R-2006/0484 Departementspromemorian Vållandebrotten itrafiken, Ds 2006:7
R-2006/0652 Förslag till föreskrift om överlåtelse av vissa förvaltningsuppgifter till Aktiemarknadsnämnden samt om kungörelse av vissa av nämndens beslut.
Annons
Annons