search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Polisen: Kriminella nätverk hotar demokratin

Rikspolischefen Stefan Strömberg ser flera svåra rättssäkerhetsproblem i rättsväsendet. För att stärka rättssäkerheten arbetar polisen med att strukturera och höja den generellt inom många områden.
Ett allvarligt samhällsproblem i Sverige som Stefan Strömberg ser är den grova organiserade och systemhotande brottsligheten. Kriminella nätverk som bygger upp maktstrukturer och försörjer sig på brott använder sig ofta av hot och våld mot bevispersoner, personal inom rättsväsendet, anhöriga med flera.

Att på olika sätt stödja och vid behov skydda målsägare, vittnen och andra är en stor och viktig uppgift för rättsväsendet, anser han.

– Vi vet att rekryteringen till de kriminella nätverken ofta sker bland ungdomar. Det är därför mycket viktigt att hela samhället tar ansvar för att med olika gemensamma insatser förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet, säger Strömberg.

Den grova brottsligheten är dessutom ofta gränsöverskridande och därigenom svåröverskådlig och komplex. Utredningsmässigt kan det vara svårt att arbeta över gränser på grund av olika regler, system och inställning till problemen. Det är därför av stor vikt att samarbeta internationellt för att på olika sätt bekämpa den grova brottsligheten.

Polisens arbete
En annan viktig fråga för rättssäkerheten enligt Strömberg är polisens arbete i inledningsskedet av en brottsutredning. Rätt säkrade spår, rätt frågor ställda till parter, rätt bedömningar i övrigt på brottsplatsen är många gånger avgörande för den fortsatta processen och det arbetet kan i vissa avseenden bli bättre. När det gäller målsägare som är minderåriga och exempelvis utsatta för sexualbrott är samtalet/förhöret en särskilt svår och viktig uppgift. Det krävs stor erfarenhet, kunskap och särskild lämplighet för att få fram en berättelse som ligger så nära sanningen den kan.

Vad gör ni konkret inom polisen för att stärka rättssäkerheten?

– Det pågår ett omfattade arbete med att strukturera och höja nivån generellt inom många områden. Polisen försöker genom system, modeller och strategier skapa förutsättningar för en högre och jämnare kvalitet över hela landet och skapa en polis som på ett bättre sätt placerar medborgarnas krav i centrum. Detta för att minska risken för att människor blir behandlade olika och för att höja rättssäkerheten, säger Stefan Strömberg.

Som exempel nämner han Polisens Nationella Utredningskoncept som skapar förutsättning för bättre arbetsledning, förundersökningsledning och en totalt sett bättre utredningsverksamhet. Modellen skall vara fullt ut införd i alla län 2006.

Kriminalteknisk strategi
Ett annat exempel är införandet av Polisens Underrättelsemodell som skapar bättre förutsättningar för att arbeta med information (underrättelser) och gör att polisen kan utnyttja resurserna på rätt sätt vid rätt tillfälle. Alla poliser i yttre tjänst skall ha planlagd verksamhet och denna får endast brytas vid utryckningar.

– Vi arbetar även med att skapa och införa en kriminalteknisk strategi som under de kommande åren ska säkerställa en högre förmåga över landet att uppta teknisk bevisning.
Det pågår även arbete med att likrikta det nationella personsäkerhetsarbetet och skapa avsevärt bättre förutsättningar för skydd av vittnen (bevispersoner) samt personal inom rättskedjan.

En strategi för att arbeta mer prioriterat med brott i nära relation håller på att tas fram. Det innebär särskilda satsningar på brott mot barn, kvinnor och hedersrelaterade brott.

Höja kompetensnivån
– Vi ska höja kompetensnivån generellt, bland annat avseende hur man utreder brott mot barn, säger han och tillägger att redan nu finns Barnahus i sex län, med ett sjunde på gång, där barn som utsatts för brott får ett omhändertagande av polis, socialtjänst, åklagare och hälso- och sjukvård vid samma tillfälle. Hanteringen säkerställer att barnets rättigheter tas tillvara och minskar risken för felaktiga bevisupptagningar.

– Dessutom arbetar vi med en nationell strategi mot organiserad och systemhotande brottslighet, säger Strömberg. Vihar avsatt 120 miljoner de närmaste tre åren för att förbättra underrättelseflödet och skapa en bättre styrning och ledning av insatser över hela landet.
ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON
Annons
Annons
Annons
Annons