search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska Biblioteket, Advokatsamfundet

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2006. Författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv. Sammanställd av Lars Lunning (Norstedts juridik. 588 s)
Bengtsson, Bertil: Försäkringsavtalsrätt (Norstedts juridik. 657 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 186)
Bylander, Eric: Muntlighetsprincipen – en rättsvetenskaplig studie av processuella handläggningsformer i svensk rätt (Iustus. 466 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 102. Akademisk avhandling)
Brottsoffermyndighetens referatsamling (Umeå: Brottsoffermyndigheten. 139 s)
Ersättning vid personskada. Frida Engvall, red. (Nyutg. Studentlitteratur. 652 s)
Festskrift till Peter Seipel. Cecilia Magnusson Sjöberg, Peter Wahlgren, red. (Norstedts juridik, 709 s)
Jareborg, Nils: Inkast i straffområdet (Iustus. 199 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 103)
Kordon, Suzanne & Wetterqvist, Anna: Gärningsmannen är en kvinna - en bok om kvinnlig brottslighet (Stockholm. Bokförlaget DN. 218 s.)
Lind, Göran: Common law marriage – ett rättsinstitut för samboende: ursprung, gällande rätt, framtid (Uppsala. 1198 s. Akademisk avhandling)
Norges Lover: 1687 – 2005 (Oslo)
Personförsäkring. Tomas Björkman, red. (2. uppl. Studentlitteratur. 124 s)
Pålsson, Lennart: Svensk rättspraxis i internationell familje- och arvsrätt (2. uppl. Norstedts juridik. 271 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 187)
Påhlsson, Robert: Företagens inkomstskatt (3. uppl. Iustus. 144 s)
Riese, Tom: Försäkringsförmedling (2. uppl. Studentlitteratur. 191 s)
Rättsfallssamling i EG-moms. Sammanställd av Eleonor Alhager och Lena Hiort af Ornäs. (Norstedts juridik. 420 s)
Rättsfilosofi – samhälle och moral genom tiderna. Joakim Nergelius, red. (2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 199 s.)
Smiciklas, Martin: Associationsrättens grunder – bolag, föreningar och stiftelser (3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 195 s)
Stenberg, Hans: Distributionsavtal – handelsagentur, ensamåterförsäljning, franchising (Stockholm: Exportrådet, 2005. 755 s.Internationell affärsrätt)
Streiffert, Marie & Thysell, Johanna: Företagsöverlåtelser - nya utmaningar för arbetsrätten. (Lund: Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet. 117 s. Handelsrättslig skriftserie; 17)
Svernlöv, Carl: Svensk kod för bolagsstyrning – med kommentarer för praktisk tillämpning. (2. uppl. Norstedts juridik. 223 s)
Tivéus, Ulf: Skatt på kapital (11. uppl. Norstedts juridik. 283 s)
Uppföljning av metoden för beräkning av timkostnadsnorm. (Domstolsverket. 44 s. DV-rapport).
Annons
Annons