search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater omfattas av tjänstedirektivet

I slutet av maj enades EU:s näringsministrar om gemensamma regler för tjänsteföretag i unionen. De europeiska advokatsamfunden talade i det längsta för att advokater skulle undantas från direktivet, men lyckades inte.
Frågan om advokattjänster kan jämställas med andra tjänster i unionen har stötts och blötts under våren. EU-kommissionen ansåg det. Europaparlamentet röstade dock för att advokater skulle undantas från direktivet.

I ett brev uppmanade CCBE, rådet för de europeiska staternas advokatsamfund, medlemsstaternas regeringar att följa parlamentets utslag. CCBE:s ordförande Manuel Cavaliero Brandão skriver i brevet att kommissionen inte tagit hänsyn till advokatkårens ”speciella natur och det underliggande allmänna intresset”.

I ministerrådets uppgörelse finns advokater inte med bland de grupper som räknas upp som undantagna i artikel två. Men i förslaget fastslås också att i det fall direktivet kommer i konflikt med andra EU-direktiv för specifika professioner ska professionsreglerna ha företräde. Advokaternas verksamhet regleras av tre olika sektorsdirektiv, som alltså fortsätter gälla utan förändringar.

– Direktivet kommer förmodligen inte att innebära några mer betydande förändringar för oss i Sverige. Konsekvenserna är i huvudsak en ökad harmonisering på sikt av regelverken. Men reglerna kommer givetvis att tolkas av EG-domstolen, och först då kan man med säkerhet uttala sig om den fulla effekten, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Tjänstedirektivet syftar till att öka rörligheten av tjänster i unionen, och att förenkla för företag att verka i andra europeiska länder. CCBE:s och det svenska advokatsamfundets invändningar handlar i huvudsak om att den fria rörligheten kan komma i konflikt med olika nationella regleringar kopplade till god advokatsed och olika rättssystem.

Tjänstedirektivet ska under hösten behandlas ännu en gång av Europaparlamentet, innan det slutgiltigt kan antas.
ULRIKA BRANDBERG
Annons
Annons
Annons
Annons