search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2006/0156 Promemorian Utvisning m m av personer som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård
R-2006/0190 Betänkandet skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt, SOU 2006:6
R-2006/0191 Betänkandet Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, SOU2005:113
R-2006/0222 Betänkandet Rattfylleri och sjöfylleri, SOU 2006:12
R-2006/0376 Promemorian Förslag till författningsändringar med anledning av en ny utbildnings- ochexamensstruktur för den högre utbildningen
R-2006/0386 Reviderat förslag till EU-förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) samt Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)
R-2006/0465 Utkast till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete ifrågor om familjerättslig underhållsskyldighet
R-2006/0620 Motionen 2005/06:L23 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning.

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons