search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Polisen är den svagaste länken”

Polisen är den svagaste länken i rättskedjan. Det största problemet i rättsväsendet är de stora balanserna i domstolarna. Familjen är den allra viktigaste brottsförebyggande kraften. Så kan några av Peter Althins åsikter inom rättspolitiken sammanfattas.
Årets viktigaste rättspolitiska frågor, som Peter Althin ser det, handlar om det brottsförebyggande arbetet och att skapa en fungerande kriminalvård.

Som ett av de största problemen i svenskt rättsväsende för närvarande ser han de stora balanserna i landets domstolar.

– Det skapar frustration. Både för den tilltalade och brottsoffer.

Polisen är, enligt Peter Althin, den svagaste länken i rättskedjan. Det finns för få poliser. Det innebär i sin tur att för få är synliga ute i vardagsmiljöerna. Att polisen syns har i sig en brottsförebyggande effekt när det gäller vardagsbrottsligheten. Dessutom är polisen för ineffektiv.

– Det är alltså inte bara en fråga om antalet poliser. Det handlar även om hur polisen gör det arbete som man ska, det i sin tur är också en ledningsfråga.

Kristdemokraterna har, menar Peter Althin, ett tydligare fokus på etik i sitt partis rättspolitik än vad de andra partierna har. Etiken ska komma redan med modersmjölken och ska sedan genomsyra hela samhället. Särskilt betonas familjens roll:

– Familjen är den allra viktigaste brottsförebyggande kraften. Fast även i skolan måste vi ha en värdegrund. Jag tror att vi skiljer oss åt från de andra partierna på detta område även om jag tycker att de nog har börjat svänga lite mer mot vårt håll.

De väljare som Peter Althin möter är intresserade av rättspolitik, i första hand av hur man ska kunna bekämpa vardagsbrottsligheten. Men rättsfrågor som rör tvångsmedel känner inte den vanlige väljaren att han belastas av.

– Då är det lätt att ha uppfattningen att: ”det är rätt att ge polisen en bättre utrustad verktygslåda”. Samtidigt tror jag att väljarna har förståelse för vår försiktiga linje i till exempel buggningsfrågan. Det innebär en pedagogisk men nödvändig uppgift för oss att förklara varför man ska ha ett rättsskydd. Jag står för uppfattningen att man ska få ägna sig åt buggning vid grövre brottslighet, men jag känner en stark oro för att man bortser från rättsskyddet.

Peter Althin tycker att det vore bra om det inrättades en författningsdomstol. Han är kritisk till dagens utnämningsförfarande av domare, generaldirektörer etc.

– Jag är oroad över att vår nuvarande riksåklagare kommer från Högsta domstolen. Nu blir det så att om han har en begäran om prövningstillstånd skickar han den till sina gamla kollegor.

Althin säger att visserligen kan han inte visa på något konkret fall där detta förhållande haft ett uppenbart samband. Men poängen är att den tidigare kopplingen gör att man som utomstående inte med säkerhet kan utesluta att det finns band mellan de olika rättsliga institutionerna.

– Jag vill även ha ett fristående institut för resning. Just för att stärka förtroendet för domstolsväsendet.

Situationen för många humanjurister är ett allvarligt problem för rättsväsendet, anser Peter Althin. Han efterlyser bättre villkor så att det går att leva på verksamheten. Till viss del hör problemen samman med dagens timkostnadsnorm. Advokatsamfundet har en roll att spela för att hålla samman advokatkåren som helhet, både affärsadvokater och humanjurister.

Peter Althin anser att dagens förordnande till offentlig försvarare fungerar tämligen bra på brottmålssidan. Brottmålstaxan är dock alldeles för låg.

Vem vill du se som justitieminister efter valet?

– Skulle jag få förfrågan skulle jag svara ja.

ULRIKA BRANDBERG, TOM KNUTSON

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons
Annons