search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-projekt sätter fokus på advokatbyrån

Vad har advokatbyrån för styrkor och svagheter? Hur ser framtiden ut? Vilka är våra klienter, och hur hittar vi nya?
Dessa frågor och många andra har över 300 advokater, jurister, sekreterare och andra anställda vid byråerna diskuterat under våren.

Med pengar från EU har Advokatsamfundet dragit igång ett projekt för att analysera branschens verksamhet och kompetens. Syftet är dels att få en överblick över kompetensnivån och verksamheten i hela branschen, dels att hjälpa advokatbyråerna att göra en egen kompetens- och verksamhetsanalys.

Alla anställda vid de byråer som deltar har fått svara på en omfattande enkät om bland annat byråns affärsidé, klienterna, organisationen, marknadsföring, IT och jämställdhet. Enkäten har följts upp med konferenser, där advokater och andra anställda vid byråerna fått träffas och diskutera verksamheten.

Alla på byrån med
Advokatsamfundet genomför analysen tillsammans med konsultfirman von Bahr & Partners.

– Byråerna, speciellt de mindre byråerna, har inte tänkt så mycket på det affärsmässiga, säger konsulten Gunnar Ekman, och berättar att företrädare för de små byråerna också knutit en del kontakter med varandra vid konferenserna.

Projektet omfattar hela byråerna, från vaktmästare och sekreterare till delägare. Det har varit lite ovant för en del, men reaktionerna har varit positiva.

– Många har insett att de måste tänka som företag och ha mål som alla är med på, berättar Gunnar Ekman.

Ett område som diskuterats livligt är marknadsföring. Frågor om vad man får göra och vad som är etiskt har varit många. Jämställdhet har också varit en het fråga.

Projektet ska utmynna i handlingsplaner till varje byrå som deltagit, men också i analys av branschen som helhet och en sammanställning av advokatbyråernas kompetensbehov. Analysen ska ta upp styrkor och svagheter idag liksom framtida hot och möjligheter. Den kommer isin tur att spridas till alla advokatbyråer, även dem som inte deltagit. Tanken är att sammanställningen ska kunna ligga till grund för utbildningar och andra stödinsatser från Advokatsamfundets sida.

En chans att prata byråfrågor
För de åtta personerna på Advokatfirman Upsala juridiska byrå blev projektet en chans att prata om sådant man borde prata om, men sällan hinner.

– Min erfarenhet är att advokater är jättebra på att jobba och aldrig rädda för att ta i. Men kanske är vi inte alla så bra företagare. Vi behöver stanna upp och sätta oss ner på byrån för att se över vår egen verksamhet, säger Sofia Hedéen, advokat på byrån.

Hon tycker att diskussionerna om marknadsföring var särskilt intressanta.
– Vi borde lyfta fram de etiska reglerna och marknadsföra tryggheten i att gå till en advokat.

Rosengrens advokatbyrå i Göteborg har totalt 32 anställda och delägare. Ulf Sahlin på Rosengrens tycker att projektet varit mycket positivt.

– Det är bra att få fokus på byråfrågor och utveckling av byrån, säger han.

Både Sofia Hedéen och Ulf Sahlin har tidigare erfarenheter från liknande projekt. Tankarna på att skapa en plan för företaget, formulera visioner och mål var alltså inte helt nya för dem.

På Advokatfirman Upsala juridiska byrå ska man arbeta vidare med analysen av styrkor och svagheter. Tillsammans ska advokaterna och de andra anställda ta fram en handlingsplan för att minska sin sårbarhet och utveckla sina möjligheter.

För Rosengrens advokatbyrå blev projektet en start för arbetet med att ta fram en handlingsplan för byrån.

– Vi fick ny stimulans och en kick av projektet, säger Ulf Sahlin.

FAKTA •Projektet bedrivs inom EU:s Växtkraft mål 3, och finansieras av Europeiska socialfonden genom Svenska ESF-rådet i Stockholms län. Ungefär 50 byråer med 327 anställda och delägare deltar.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 5, 2006
Annons
Annons