search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2005/1750…Departementspromemorian Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m m – en diskussionspromemoria, Ds2005:42
R-2005/1801 Betänkandet Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer – 1996 års Haagkonvention m m, SOU2005:111
R-2005/1802 Betänkandet Vissa företagsskattefrågor, SOU 2005:99
R-2006/0246 Kommissionens rekommendation om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet
R-2006/0286 Kommissionens grönbok – Skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler
R-2006/0300 Kommissionens förslag om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveavtalet inom Haagkonventionen beträffande internationell registrering av industriella mönster samt kommissionens förslag om ändring av förordningarna (EG) nr 6/2002 och (EG) nr 40/94
R-2006/0318 Kommissionens förslag om ändring i rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
R-2006/0319 Utkast till proposition Schweiz anslutning till Schengenregelverket
R-2006/0369 Kommissionens konsultation om framtidens patentpolicy i Europa.

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons