search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

Nytt på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet
Artikelsamling 2005 (Stockholm. SISU idrottsböcker, 2005. 260 s. Idrottsjuridisk skriftserie; 10)
BRÅ-report 2006:1: Konsten att läsa statistik om brottslighet (BRÅ. 152 s)
BRÅ-report 2006:2: Cultural heritage crime – the Nordic dimension (BRÅ. 215 s)
Bylund, Bo & Viklund, Lars: Arbetsrätt i praktiken (13. uppl. Norstedts akademiska förlag. 267 s.)
FARs insolvensvolym 2006 (11. uppl. FAR. 624 s)
Clevesköld, Lars m fl: Handläggning inom socialtjänsten (10.uppl. Norstedts juridik. 449 s)
Dahlberg, Mattias: Internationell beskattning – en lärobok (Studentlitteratur 2005. 338 s)
Eriksson, Anders: Den nya familjerätten (8. uppl. Norstedts juridik. 135 s)
Folkesson, Enar: Företaget i ekonomisk kris – en inblick i insolvensjuridiken (6. uppl. Stockholm. Thomson fakta. 324 s)
Grauers, Folke: Ekonomisk familjerätt (6. uppl. Stockholm. Thomson fakta. 277 s)
Grauers, Folke: Fastighetsköp (17. uppl. Lund. Juristförlaget. 367 s)
Grauers, Folke & Martinson, Claes: Studiematerial för juridisk grundkurs (17. uppl. Studentlitteratur. 217 s)
Hobér, Kaj: Essays on International Arbitration (New York. JurisNet. 559 s)
Introduction to German law/edited by Mathias Reimann and Joachim Zekoll (2. ed. The Hague. Kluwer 2005. 480 s)
Introduction to Polish law/edited by Stanislaw Frankowski; in cooperation with Adam Bodnar (The Hague. Kluwer 2005. 421 s)
Nilsson, Mattias & Lundgren, Jenny: Europarätten – en introduktion till EG-rätten och Europakonventionen (2.uppl. Jure. 144 s)
Norström, Carl & Thunved, Anders: Nya sociallagarna – med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 januari 2006 (19. uppl. Norstedts juridik. 708 s)
Olsson, Henry: Copyright – svensk och internationell upphovsrätt (7.uppl. Norstedts juridik. 621 s)
Radetzki, Marcus & Eriksson, Anna: Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada (Studentlitteratur. 148 s)
Redovisningens A till Ö – uppslagsbok för ekonomer/Peter Berg (3. utg. Industrilitteratur, 2005. 471 s)
Renfors, Cecilia, Sverne Arvill, Ebba & Sverne Erica: Rättshjälpslagen – och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. En kommentar (2. uppl. Norstedts juridik. 483 s. Norstedts gula bibliotek)
Seth, Staffan & Tjäder, Clas: Skog – tillägg med anledning av slopad arvs- och gåvoskatt (Stockholm. Raster, 2005. 54 s)
Sigeman, Tore: Arbetsrätten – en översikt (4. uppl. Norstedts juridik. 234 s)
Sjöman, Erik: Hembud, förköp och samtycke – överlåtelsebegränsningar i aktiebolagsrätten (Norstedts juridik. 263 s)

• Samtliga tryckår: 2006 om inte annat anges.

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons