search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatkritik mot ansträngd Svea hovrätt

Svea hovrätt får kritik av brottmålsadvokater som tycker att advokaternas arbetssituation i hovrätten försämrats under senare år. Orsaken till problemen är att förtursmålen och flerdagarsmålen har ökat dramatiskt vid Svea hovrätt under de senaste tio åren men utan att personalen utökats.
Under senare tid har Advokatsamfundet fått ett flertal samtal från advokater, som regelbundet uppträder i Svea hovrätt, som hävdat att deras arbetssituation försämrats. Advokaterna tycker att Svea hovrätt sätter ut mål till förhandling allt oftare utan att samråda eller kontrollera om advokaterna är lediga.

Därför skickade Advokatsamfundet en förfrågan till brottmålsadvokater som regelbundet uppträder i Svea hovrätt.

Flera advokater hörde av sig och beskrev på olika sätt hur de ansåg att Svea hovrätt återkommande brast i att visa förståelse och hänsyn till advokaterna när förhandlingar planeras.

Så här beskrev en advokat situationen: ”Generellt sett kan man säga att utsättandet av mål vid hovrätten vållar oss försvarsadvokater stora bekymmer. Det synes som om hovrätten helt enkelt struntar i om advokaten har förhinder eller ej.”

En annan synpunkt som framfördes var att hovrätten allt oftare vill att advokaten ska sätta annan försvarare i sitt ställe genom substitution och vill inte förordna ny försvarare. Detta leder enligt advokaterna till orimliga konsekvenser i ersättningen för inläsning för den nya försvararen och att ansvaret för att finna ett biträde i målet helt läggs på försvararen.

Ledningen för Sveriges advokatsamfund och Svea hovrätt träffades nyligen för att diskutera den uppkomna situationen och vad som kan göras för att förbättra den.

Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt, säger att läget blivit frustrerande för både domstolen och rättens aktörer men att allvarligast är att de enskilda parterna kommer i kläm. Han berättar att, sedan domstolen informerats om advokatkritiken, han kontaktade domstolens avdelningar för att höra deras synpunkter.

Läget mycket besvärligt
– Från avdelningarna ges en bild av ett mycket besvärligt läge. Advokater och åklagare får dock alltid möjligheter att lämna synpunkter på föreslagna förhandlingsdagar och man har ambitionen att söka tillmötesgå önskemålen säger Hirschfeldt.

Han tillägger dock att det ibland inte går. Häktningsfristerna måste iakttas. Ibland måste redan utsatta mål ställas in för att bereda plats för häktade mål och andra förtursmål. Ibland måste avdelningarna göra prioriteringar som inte passar för aktörer som har mindre uppgifter i ett stort mål.

Förändrade förhållanden
Johan Hirschfeldt säger att arbetssituationen i Svea hovrätt har förändrats kraftigt under senare år. Skälen till det är flera. Andelen förtursmål (häktnings- och ungdomsmål) har ökat dramatiskt, från kring 700 mål år 1995 till 1200 mål år 2005. Andelen flerdagarsmål har också ökat kraftigt. De riktigt stora målen (på åtta dagar eller mer) har fördubblats mellan 2003 och 2004, från 14 till 33. Ökningen har sedan stått sig. Dessutom har målen oftare fler inblandade.

Men personalen vid Svea hovrätt har inte ökat. Sammantaget leder det till att förtursmålen pressar undan andra mål. De som drabbas mest är de fria målen (övriga brottmål och tvistemål) på de ordinarie avdelningarna.

IT-baserat kalendarium
– Frågor om bemötande och tillgänglighet uppmärksammar vi på möten och utbildningar och kanslierna försöker med stort arbete lösa de problem som finns kring målutsättningen. Men det räcker inte. En förbättrad situation för domstolens aktörer är knappast möjlig att uppnå utan lagstiftningsförändringar eller resursförstärkningar, säger Johan Hirschfeldt.

En vision, som har diskuterats med Advokatsamfundets ledning men som också förutsätter lagstiftning och utvecklingsarbete hos Domstolsverket, är att införa ett IT-baserat kalendarium i domstolarna som både advokater och åklagare kan få tillgång till. Det ökar dock i sig inte utrymmet för förhandlingar.

Under de närmaste två åren har Svea hovrätt fått en tillfällig resursförstärkning för att skapa en enhet som ska arbeta med just de fria målen som blir lidande på de ordinarie avdelningarna. Det kan medföra vissa förbättringar. Men det underliggande problemet är att Svea hovrätt skulle behöva resurser motsvarande eller i storleksordningen en avdelning till för att klara arbetsbelastningen. Att domstolen har för små resurser har tydligt framförts i diskussionerna med Domstolsverket.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 4, 2006
Annons
Annons