search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Personskadereglering: Arbetsfördelning ska gynna klienten

En ny, formaliserad arbetsfördelning mellan ombud och skadereglerare ska snabba på skaderegleringen och placera den skadelidande i centrum.
En arbetsgrupp med representanter för Advokatsamfundet och försäkringsbranschen har tillsammans tagit fram dokumentet, som presenterades vid konferensen ”Den nya personskaderegleringen” i mars.

Målet är en snabbare skadereglering och minskat dubbelarbete. Men enligt advokat Christer Magnergård har den formaliserade arbetsfördelningen också en annan stor fördel.

Skadelidande i centrum
–På det här viset kommer den skadelidande i centrum, säger han.

Tanken på att lista de olika arbetsuppgifterna i skaderegleringen och fördela arbetet mellan ombud och skadereglerare föddes ur diskussionerna vid tidigare personskadekonferenser.

Förteckningen räknar upp de vanligaste momenten i skaderegleringen och vem som normalt ska utföra arbetet. På försäkringsbolagets lott faller bland annat att ta in journalhandlingar och undersöka sjukpenninggrundande inkomst. Ombudet antas ta reda på speciella arbetsförhållanden som kan ha betydelse för ersättningen och ansöka om förmåner som handikappersättning med mera. Ett antal arbetsuppgifter, som att ta in läkarintyg och arbetsgivarintyg, fördelas i dialog mellan parterna.

Christer Magnergård betonar att arbetsfördelningen är ett bra redskap. Men ytterst måste alltid klienten godkänna att den används. Väljer man att tillämpa dokumentet ska man också ha möjlighet att ändra sig senare i skaderegleringsprocessen.

Arbetsfördelningen ändrar inte på det faktum att advokatens främsta plikt är att tillvarata klientens intresse. Lojaliteten med klienten och tystnadsplikten är enligt Christer Magnergård grundförutsättningar som alla parter måste ha helt klara för sig.

Fakta:
Arbetsfördelningsdokumentet är godkänt av samfundets styrelse och rekommenderas av Försäkringsförbundet. Det finns att hämta på Advokatsamfundets hemsida.
I arbetsgruppen har suttit STAFFAN MOBERG, förbundsjurist på Försäkringsförbundet, ULF BJÖRKSTEDT från Länsförsäkringar, HENRIK ASK från If, advokaterna ERIK REVEMAN och CHRISTER MAGNERGÅRD samt Advokatsamfundets chefsjurist RAGNAR PALMKVIST.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons