search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nya hemliga tvångsmedel: Lagstiftningsarbetet fortsätter

Trots starka invändningar från både remissinstanser och Lagrådet fortsätter regeringen lagstiftningsprocessen med sina tvångsmedelsförslag.
Under hösten och vintern har regeringen presenterat det ena lagförslaget efter det andra om olika hemliga tvångsmedel. I Advokaten nr 2, 2006, redovisades de senaste, om buggning, preventiva tvångsmedel och möjligheten att använda försvaret i terroristbekämpning. Samtliga förslag har kritiserats hårt av Advokatsamfundet för att kränka den enskildes integritet på ett sätt som inte står i proportion till behoven.

Undantagsfall
Förslaget om polisens möjlighet att ta hjälp av försvaret i terroristbekämpning passerade Lagrådet utan erinran, och en proposition (prop. 2005/06:111) lades fram i slutet av februari. Regeringen har i den tagit visst intryck av Advokatsamfundets invändningar, och betonar att lagen endast bör användas i undantagsfall.

Planerna på att tillåta insatser som telefonavlyssning, kameraövervakning och postkontroll för att förebygga allvarliga brott mynnade ut i en proposition (prop. 2005/06: 177) i mars. Lagrådet hade dessförinnan kritiserat förslaget och påpekat att vissa delar av det skulle vinna på att granskas av den sittande Integritetsskyddskommittén. Regeringen valde ändå att lägga fram ett i stort sett identiskt lagförslag till riksdagen.

Avstyrktes helt
Hårdast kritik från Lagrådet fick förslaget om hemlig rumsavlyssning, buggning. Den remissen avstyrktes helt, bland annat med hänvisning till Europakonventionens bestämmelse om proportionalitet mellan behov och ingrepp i integriteten. Regeringen mötte här också motstånd från båda sina samarbetspartier. Det blev i stället en uppgörelse med folkpartiet som ledde fram till lagförslaget (prop 2005/06:178).

Propositionen om buggning innebär vissa förändringar i förhållande till lagrådsremissen. Bland annat är fler platser fredade för avlyssning, och alla beslut om avlyssning ska prövas av domstol. I uppgörelsen med folkpartiet ingår också ett löfte om att utreda frågan om de som avlyssnats i efterhand ska meddelas detta.

Samtliga propositioner ska nu beredas i Justitieutskottet.

ULRIKA BRANDBERG

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons