search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet

Almgren, Karin & Leidhammar, Börje: Skattetillägg och skattebrott (Norstedts juridik, 2006. 242 s)
Bengtsson, Henrik & Lyxell, Ralf: Åtgärder vid immaterialrättsintrång (Norstedts juridik, 2006. 282 s)
BRÅ-rapport 2006:3: Stalkning i Sverige – omfattning och åtgärder
Dahlström, Mats, Nilsson, Inger, Westerlund, Gösta: Brott & påföljder – en lärobok i straffrätt om brottsbalken (2.uppl. Stockholm: Bruun, 2005. 502 s)
Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv (Ekobrottsmyndigheten, 2005. 33 bl)
Emtestam, Gösta & Svensson, Agnetha: Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar – att handlägga och skriva utredningar enligt S-modellen (Norstedts juridik, 2005. 89 s)
Författningssamling i internationell privat- och processrätt [sammanställd av] Michael Bogdan, Patrik Lindskoug. (Norstedts juridik, 2006. 155 s)
Göransson, Håkan & Karlsson, Anders: Diskrimineringslagarna – en praktisk kommentar (4. uppl. Norstedts juridik, 2006. 179 s)
Jonsson, Anna: Judicial review and individual legal activism –the case of Russia in theoretical perspective (Uppsala: Universitetet, 2006. 340 s. Akademisk avhandling)
Koktvedgaard, Mogens: Laerebog i konkurrenceret (6. udg./ ved Caroline Heide-Jørgensen. København:
Jurist- og Økonomforbundet, 2005. 383 s)
Lundén, Björn: Aktiebolag – skatt, ekonomi och juridik (14.uppl. Näsviken : Björn Lundén information, 2006. 451 s)
Lundquist, Joanna: Varumärken – att skapa, behålla och förädla ett varumärke ur juridiskt perspektiv (Jure, 2005. 102 s)
Maunsbach, Ulf: Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång (Lund: Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 2005. 362 s. Akademisk avhandling)
Mårsäter, Olle: Folkrättsligt skydd av rätten till domstolsprövning (Uppsala: Univ., 2005. 405 s. Akademisk avhandling)
Osborn’s concise law dictionary (10. ed. London: Thomson/ Sweet& Maxwell, 2005. 492 s)
Påhlsson, Robert: Hunden klockan tre och fjorton – rapport från juridikens tankevärld (Iustus, 2005. 127 s)
Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2006 (Norstedts juridik, 2006. 939s)
Riis, Thomas: Enerettigheder og vederlagsrettigheder – håndhaevelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv (København: Jurist- og Økonomforbundet, 2005. 606s. Akademisk avhandling)
Saldeen, Åke: Arvsrätt – en lärobok om arv, boutredning och arvskifte (3. uppl. Iustus, 2006. 168 s)
Sandeberg, Catarina af: Aktiebolagsrätten (Studentlitteratur, 2006. 290 s)
Stenborre, Eva: Påföljdsbestämningen (Göteborg: Juridiska akademin i Göteborg, 2005. 153 s)
Svernlöv, Carl: Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget (2. uppl. Stockholm : LitteraturCompagniet, 2006. 103 s)
Weatherill, Stephen: Cases and materials on EU law (7. ed. Oxford University Press, 2006. 720 s)

Publicerad i nr 3, 2006
Annons
Annons
Annons