search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Riksdagen saknar konstitutionell kompass

Advokaten och f.d. riksdagsledamoten Rolf Åbjörnsson spinner vidare på Sten Heckschers gästkrönika i Advokaten nr 1, 2006.
Läste med stort intresse Sten Heckschers gästkrönika i förra numret av Advokaten beträffande konstitutionella kullerbyttor. Min erfarenhet efter åtta år i riksdagen är att vi saknar en konstitutionell kompass. Konstitutionella frågor har inte någon hög prioritet i riksdagsarbetet. Anledningen härtill är, tror jag, att vi i Sverige inte har någon reell legal prövning av lagarnas konstitutionella kvalitet. Konstitutionsutskottet är enbart en politisk instans, förklädd i legal dräkt. Många tror att Konstitutionsutskottet är något slags prövningsinstans motsvarande en författningsdomstol. Så är ingalunda fallet utan i Konstitutionsutskottet gäller samma regler som i riksdagen i övrigt; alla frågor kan bli föremål för votering och i Konstitutionsutskottet voterar man ofta om sanningen. Den som har den politiska majoriteten avgör vad som är sant eller ej. Detta är naturligtvis ett kärvt budskap för en jurist och kanske också för en bredare allmänhet, men likväl ett faktum.

Jag tror inte att man får någon ordning i denna sak förrän domstolarna ges eller tar sig en reell lagprövningsrätt. Frågan är om Europarätten integrerats på sådant sätt i svensk rätt att domstolarna på ett annat sätt ger sig på den lagstiftande församlingen. Högsta domstolens dom från i somras (NJA 2005:462) talar för det. En enskild tillerkändes ideellt skadestånd på grundval av kränkning av Europakonventionen, vilken ersättning inte hade kunnat dömas ut enligt svensk rätt. Möjligen innefattar också Europarätten ett allvarligt grundskott mot rättspositivismen. Förhoppningsvis kanske principen om sunt förnuft, dvs proportionalitetsprincipen får ett utrymme i dömandet vid svenska domstolar.

I riksdagen finns en utomordentlig juridisk kompetens hos de olika kanslierna knutna till riksdagsutskotten. I kammaren bland riksdagens ledamöter råder emellertid en legalistisk permafrost. Denna kan förmodligen endast tinas upp under förutsättning av att riksdagsledamöterna blir medvetna om att av dem stiftade lagar faktiskt kan bli överprövade av någon instans utanför riksdagen. Innan så blir fallet tror jag den av Sten Heckscher efterlysta kompassen kommer att vara osynlig.

ROLF ÅBJÖRNSSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons