search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2005/1424 PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? – Om planering och byggande, SOU 2005:77
R-2005/1636 Promemorian Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
R-2005/1637 Utkast till lagrådsremiss Kvalificerad skyddsidentitet
R-2005/1641 Promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket
R-2005/1651 Promemorian Hemliga tvångsmedel m m under en stärkt parlamentarisk kontroll, Ds 2005:53
R-2005/1680 Skrivelsen En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna
R-2005/1749 Promemorian Skatteregler för vissa kyotoenheter
R-2005/1778 Rapporten Översyn av fastighetsdomstolarnas verksamhet
R-2005/1799 Promemorian Vissa regler om ränta i samband med återkrav
R-2006/0037 Promemoria om
inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag
R-2006/0054 Utkast till lagrådsremiss Föreläggande av ordningsbot
R-2006/0074 Promemorian Översändande av en europeisk arresteringsorder till Sverige

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons