search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Danska advokatsamfundet i fokus

EUROPADOMSTOLEN • En dom i Europadomstolen har väckt frågan om medlemskapet i det danska advokatsamfundet. Men en politisk tolkning av domen har lett till att medlemskapet i det danska advokatsamfundet nu sätts i fråga.
Europadomstolen för mänskliga rättigheter slog i början av januari fast att vissa avtalsvillkor på den danska arbetsmarknaden strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det handlar i första hand om avtal som innebär att ett krav för anställning hos vissa arbetsgivare är att arbetstagaren ska vara medlem av en fackförening.

Röster höjs nu i Danmark för att ändra den ordning som gäller för danska advokaters medlemskap i danska advokatsamfundet.

I Danmark medför auktorisationen (avJustitiedepartementet) som advokat att advokaten blir ledamot i samfundet och därmed underställs samfundets disciplin- och tillsynsverksamhet. Det danska advokatsamfundet är dock inte en fackförening. Det är en lagligt grundad självstyrande organisation som utför uppgifter som annars skulle ha utförts av andra statsoberoende organ.

Danska advokatsamfundet hävdar därför att det inte strider mot Europakonventionen att ha detta obligatoriska medlemskap och att det saknas tvingande juridiska skäl att ändra dagens ordning. Däremot kan man ha politiska skäl att vilja göra det. Och nu vill den danska regeringen att kravet på ett obligatoriskt medlemskap i samfundet upphävs.

Anne Ramberg, Sveriges Advokatsamfunds generalsekreterare, gör samma rättsliga bedömning som danska advokatsamfundet.

– Det är uppenbart att obligatoriskt medlemskap i Advokatsamfundet inte strider mot Europakonventionen. Det har redan prövats, säger Ramberg.

Domen från Europadomstolen siktar in sig på den situation då en person måste tillhöra en viss fackförening för att kunna anställas. Kravet på att tillhöra Advokatsamfundet för att använda yrkestiteln advokat är något annat. Från Europadomstolens dom går det inte att dra slutsatsen att kravet på medlemskap av Advokatsamfundet är oförenligt med Konventionen om mänskliga rättigheter. Den danska regeringens agerande måste därför förklaras med politiska motiv. Det är inte troligt att den aktuella domen får betydelse för Sverige, bedömer samfundet.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Annons
Annons
Annons