search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Viktig kompetens går förlorad när länsrättsnotarier väljs bort

Debattörerna Linda Oskarsson, notarie Länsrätten i Gotlands län och Ricardo Poumeyrau, notarie Länsrätten i Dalarnas län tycker att länsrättsnotarierna har viktig kompetens som borde tas bättre tillvara.
Notarietjänstgöringen, som fullgörs vid tingsrätt eller länsrätt, innefattar mycket kvalificerade arbetsuppgifter och innebär ett stort ansvar. Notarien får därigenom en gedigen grund för sin fortsatta yrkeskarriär. Notariemeritering är inte ett formellt krav för arbete på advokatbyrå, men betraktas likväl som en tungt vägande merit i den hårda konkurrensen om arbete.

Domstolsverket har i projektet Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll (DV-rapport 2003:5) tillfrågat arbetsgivare om hur de förhåller sig till tingsrättsnotarier och länsrättsnotarier vid anställning. Arbetsgivarna angav bland annat följande fördelar med notarietjänstgöring vid tingsrätt:

1) Tjänstgöring vid tingsrätt ger mer processvana.
2) Tingsrättsnotarien får en bredare kompetens.
3) Rättsområdena som förekommer i tingsrätt är mer relevanta för arbete på byrå.

Men är dessa argument verkligen hållbara?

Processen vid länsrätt är normalt skriftlig. Muntliga förhandlingar blir emellertid alltmer vanligt förekommande. Beträffande tvångsvårdsmål som LVU, LVM, LRV och LPT skall muntlig förhandling i princip alltid hållas. Vidare blir det allt vanligare att enskilda begär muntlig förhandling i övriga måltyper såsom skatte-, socialförsäkrings- och körkortsmål. Länsrättsnotarierna för protokoll vid dessa förhandlingar och när de uppnår så kallad ettårsbehörighet är de ordförande och har egna muntliga förhandlingar i mål av enklare beskaffenhet. Härigenom får även länsrättsnotarierna en tämligen omfattande processvana.

Vid länsrätterna förekommer över 400 olika måltyper. Denna stora variation gör att länsrättsnotarien får bred kunskap inom vitt skilda rättsområden. Mångfalden av måltyper medför också att notarien utvecklar en förmåga att snabbt sätta sig in i nya rättsområden.

Skatte- och upphandlingsmål är två stora måltyper vid länsrätterna. Målen är juridiskt komplicerade och har ofta EG-rättslig anknytning. Genom att arbeta med dessa mål får länsrättsnotarien viktig praktisk erfarenhet och gedigna juridiska kunskaper inom rättsområden som i hög grad är relevanta för arbete på byrå. Dessutom innebär själva arbetsmetoden, med i huvudsak skriftlig handläggning, att notarien ägnar större delen av sin arbetstid åt att göra kvalificerade rättsutredningar, skriva domsförslag och föredra mål inför domare och nämnd. Notarien utvecklar på så sätt en mycket god förmåga att – skriftligen och muntligen – framställa juridiska resonemang. Detta arbetssätt är likt en biträdande jurists och ger god förberedelse inför arbete på byrå.

Problemen med att arbetsgivare väljer bort länsrättsnotarier är främst två. För det första får duktiga länsrättsnotarier svårare att komma in på en viktig del av arbetsmarknaden, främst de affärsjuridiska byråerna. Arbetsgivarna å andra sidan går miste om kvalificerade jurister som har relevant kompetens inom viktiga rättsområden, erfarenhet av kvalificerade rättsutredningar och förmåga att snabbt sätta sig in i nya rättsområden. Vi anser att det är viktigt att komma till rätta med denna förlust av kompetens.

För Juseks notariesektions styrelse:Linda Oskarsson, notarie Länsrätten i Gotlands län, Ricardo Poumeyrau, notarie Länsrätten i Dalarnas län.

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons