search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

Db = Delbetänkandet
PM = Promemorian
DP = Departementspromemorian

R-2005/1309 Db. Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar mm, SOU 2005:38
R-2005/1354 Betänkandet Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga, SOU 2005:65
R-2005/1363 Konsumentskydd inom det finansiella området
R-2005/1393 Pm. Kooperativ verksamhet i delägda företag
R-2005/1416 Dp. Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption, Ds 2005:38
R-2005/1422 Dp. Några bodelningsfrågor, Ds 2005:34
R-2005/1423 Dp. Högsta och lägsta belopp för penningböter, Ds 2005:41
R-2005/1474 Dp. Europakooperativ, Ds 2005:45
R-2005/1492 Pm. Hemlig rumsavlyssning
R-2005/1559 Pm. Utfärdande av provisoriska pass till barn för direkt resa till Sverige
R-2005/1571 Dp. Överlämnande av passageraruppgifter, Ds 2005:48
R-2005/1581 Kommissionens förslag till direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter och förslag till rådets rambeslut om stärkta straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter
R-2005/1591 Utkast till lagrådsremiss Fastställande av konkurrensskadeavgift
R-2005/1594 Pm. Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål
R-2005/1662 Dp. Beskattning av europakooperativ
R-2005/1767 Dp. Vissa skattefrågor med anledning av ny redovisningslagstiftning

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons