search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Rädda barnen

Rädda Barnen riktar kritik mot hur rättsprocessen fungerar när det gäller barn.
Organisationen anser att barn och unga ibland får sina rättigheter kränkta i rättssystemet. Procedurerna och miljöerna är inte alltid barnanpassade, och de vuxna har inte alltid kompetens när det gäller barns utveckling och hur man pratar med barn. Resultatet blir att barn har sämre rättssäkerhet än vuxna.

Rättsprocessen är utformad utifrån vuxna och fungerar på vuxnas villkor, betonar Rädda Barnen. I rättsprocessen blir det ofta fråga om ett ”falskt skydd” för barnet – man vill inte dra in barnet. Detta drabbar barn som vill bli hörda vilket kan leda till att fall inte utreds i tillräcklig utsträckning. Ett motsatt problem är när flera myndigheter involveras i samma fall utan att samordning sker mellan dem. Det som är mest destruktivt är när barnet utsätts för onödigt många samtal som alla sker i samma syfte. Barnet får inte alltid information om varför detta sker och kan därför känna sig otryggt vilket i sin tur kan påverka barnet att inte berätta allt det varit med om.

Organisationen ser därmed flera problem i rättsprocessen när barn är inblandade: De som förhör barn har inte den särskilda kompetens och kunskap om barn som krävs. Handläggningstiden för mål och ärenden är lång, och det brister i samordningen mellan involverade myndigheter som också leder till att anmälningar tappas bort i systemet. Att arbeta med ärenden som rör barn har låg status, framför allt inom poliskåren.

Rädda Barnen är positivt inställt till försöken med att inrätta barnhus efter isländsk modell, där alla myndigheter som är inblandade i utredningar om barn samlas under samma tak i en barnvänlig miljö.

Genom att förbättra utredningsförfarandet bibehåller man rättssäkerheten för alla aktörer i processen, och höjer rättssäkerheten för barnet.

Enligt Brå polisanmäls närmare 11 000 fall av våld och övergrepp mot barn varje år i Sverige. Och det är bara ett fåtal av de faktiska övergreppen som anmäls. Endast 2 av 10 anmälningar leder till åtal.

Rädda Barnen har publicerat studien Barnet i vuxnas rättssystem. I studien jämför man hur rättssystemet tillvaratar barns intressen som brottsoffer vid misstanke om sexuella övergrepp i nio europeiska länder. I studien kommer man bland annat fram till följande slutsatser:

•Utredningar och processer om sexuella övergrepp mot barn bör ha högsta prioritet och slutföras så snabbt som möjligt

•Barn bör förhöras så snart som möjligt och vid så få tillfällen som möjligt; förhören skall ske så att barnet känner sig tryggt

•Barn skall ha rätt till bättre stöd i processen; eget juridiskt ombud om behov finns; denne skall ha särskild kompetens och kunskap om barn

•Kompetensen hos samtliga juridiska aktörer måste förbättras genom specialutbildning och specialisering, tvärvetenskapligt samarbete, koordination mellan olika aktörer och utveckling av utredningsmetodiken, särskilt förhörsmetodik och utsageanalys

Rädda Barnen betonar att det är viktigt att lyssna till barnen i alla typer av rättsprocesser där barn berörs. Organisationen förespråkar att barn ska få ett eget juridiskt biträde i vårdnadsmålen.

Domarnas kompetens i barnfrågor måste vidareutvecklas, tycker Rädda Barnen, som instämmer i Vårdnadskommitténs förslag om specialiserade domare i vårdnadsmål.
Magnus Andersson, Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons