search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende 01

Advokat har varit i avsevärt dröjsmål med utlämnande av klienten tillhöriga handlingar. Advokaten har även efterskänkt en del av den rättshjälpsavgift som klienten skulle betala. Varning tilldelad.
01 A har varit ombud för och biträde enligt rättshjälpslagen åt X i mål om skadestånd på grund av avskedande.

Anmälan, som kom in till samfundet den 12 maj 2004, avser bland annat att A

•innan huvudförhandlingen vid M tingsrätt var avslutad pressat X att godta en förlikning, som han egentligen inte accepterade
•inte betalat ut det belopp som X var berättigad till, trots att han fått ett kontonummer vid telefonsamtal den 26 april 2004
•inte skickat tillbaka X:s handlingar, vilket han lovade vid samma telefonsamtal.

A har i yttrande till samfundet den 17 maj 2004 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bland annat följande. Då han erhöll uppdraget av X att företräda honom hade dennes fackförbund biträtt honom i samma sak i Arbetsdomstolen. Under handläggningen i Arbetsdomstolen fördes vissa förlikningsförhandlingar mellan parterna. X:s talan begränsades i Arbetsdomstolen till att avse endast allmänt skadestånd för brott mot 18 § LAS. Från förbundets sida rekommenderades X att acceptera ett förlikningsbud om 30000 kr. Då X inte accepterade förbundets förslag, meddelade chefsjuristen vid LO:s rättsskydd att man inte längre fann att han hade befogad anledning att utnyttja rättsskyddet och förbundet beslöt att inte vidare biträda honom i Arbetsdomstolen. Målet hänsköts till M tingsrätt. – Den muntliga och skriftliga bevisningen i målet var mycket omfattande. Ett femtontal vittnen hördes. Huvudförhandlingen planerades pågå under tre dagar. Efter att samtliga arbetsgivarens vittnen förutom personalchefen hade hörts, framstod risken för att X skulle förlora sin talan som ytterst överhängande. Den möjlighet till framgång som möjligen kunde finnas bestod i att domstolen kunde komma fram till att arbetsgivaren inte haft fog att avskeda X men väl att säga upp honom. Det allmänna skadestånd som i sådant fall kunde beräknas utdömas var cirka 30000 kr. Inför den avslutande huvudförhandlingsdagen blev han kontaktad av motpartens ombud, som erbjöd förlikning men på en betydligt lägre nivå än vad X dittills hade varit intresserad av. Då huvudförhandlingen påbörjades dag tre, bad parterna rättens ordförande att leda förlikningsförhandlingar. Det var riktigt att A rekommenderade X att acceptera en förlikning om 30000 kr. Han tillbakavisade däremot påståenden om att han på något otillbörligt sätt skulle ha pressat X att acceptera förlikning. Det var vidare riktigt att han diskuterade förlikning med motpartens ombud enskilt. Detta förfaringssätt var inte onormalt. Han ville framhålla att han under samtliga överläggningar med motpartsombudet lojalt tillvaratagit X intressen. – För att få X att acceptera en förlikning meddelade han honom att han kunde begränsa sitt ersättningskrav till 5000 kr. Biträdesersättningen kunde beräknas till drygt 50000 kr och rättshjälpsavgiften hade tidigare bestämts till 30 procent. Således erbjöd han X en ”rabatt” med drygt 10000 kr. – Sedan förlikningslikviden hade inbetalats till advokatbyrån, fick han omsider besked från X om dennes bankkonto. Han uppdrog åt sin bank att överföra 13 600 kr till X. Senare fick han besked från banken att mottagande kontonummer var felaktigt. Han hade därefter sökt X per telefon för att få korrekt nummer. Någon kontakt med klienten hade han inte lyckats nå. Förlikningslikviden – efter avdrag för rättshjälpsavgift – hade numera översänts till X. Han ville avslutningsvis upplysa om att arbetsgivarparten stått för sina rättegångskostnader såväl i Arbetsdomstolen, trots förbundets återkallelse, som i tingsrätten.

X har i skrift, som inkom till samfundet den 3 juni 2004, meddelat att han fortfarande inte fått tillbaka de handlingar som A lovat tillställa honom.

Samfundets kansli har den 2 november 2004 förelagt A att yttra sig över anmärkningen angående utlämnande av X handlingar. Efter ett flertal påminnelser per telefon och slutligen skriftligt har A med yttrande den 20 januari 2005 ingivit delar av innehållet i hans akt med beskedet att motsvarande handlingar samtidigt översänts till X samt anfört att han tidigare haft intrycket att denne haft tillgång till materialet. Vidare har han åberopat materialet för bedömningen av X påstående att han inte med tillbörlig omsorg tillvaratagit dennes rätt i ärendet. X har med anledning av A:s senaste yttrande genmält bland annat att han under hösten 2004 tillställt A fyra brev med begäran om att denne skulle återsända materialet.

A har inkommit med ytterligare skrift i ärendet.

Nämndens bedömning
Av utredningen i ärendet framgår att A varit i avsevärt dröjsmål med utlämnande av klienten tillhöriga handlingar. Härigenom har han åsidosatt sina plikter som advokat.

A har även efterskänkt en del av den rättshjälpsavgift som X skulle betala, vilket strider mot bestämmelserna i rättshjälpslagen. Härigenom har han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket Rättegångsbalken.

Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd.

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons