search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärdende 02

Advokat har medverkat till att frihetsberövad klient med restriktioner omfattande bl. a. förbud att ringa telefonsamtal kunnat ringa sin flickvän.

Varning tilldelad.
02. Chefsåklagaren Z har i anmälan, som inkommit till Advokatsamfundet den 24 september 2004, anmärkt på A för att denne i egenskap av offentlig försvarare för en klient, anhållen för grovt narkotikabrott och med restriktioner av innehåll bland annat att han inte fick ringa telefonsamtal, vid besök hos klienten den 18 juni 2004 i arresten i polishuset i Eskilstuna förmått en arrestantvakt att ge klienten tillstånd att ringa sin flickvän, varefter klienten i närvaro av vakten och A på A:s mobiltelefon talat med flickvännen.

A har anfört: Det är riktigt att klienten vid det angivna tillfället på hans mobiltelefon talade med sin flickvän. Klienten önskade att A skulle framföra en personlig hälsning till flickvännen och skrev ner hälsningen på A:s kollegieblock. A tog kontakt med personal vid arresten och frågade om klienten personligen fick framföra den nertecknade hälsningen och detta medgavs. I närvaro av en arrestantvakt ringde A upp flickvännen, varefter han lämnade över telefonen till klienten. Vakten och A var närvarande vid samtalet, som blev kort, eftersom klienten började gråta, och samtalet avslutades. Varken åklagare eller polis hade anmält att klienten hade restriktioner.

Nämndens bedömning
Genom att medverka till att en anhållen klient med förbud att bland annat ringa telefonsamtal ringde sin flickvän har A handlat i strid mot god advokatsed. Förfarandet har varit allvarligt. Samtycket från arrestvakten gör härutinnan ingen skillnad.

På grund härav tilldelar nämnden A varning jämlikt 8 kap. 7 § andra stycket Rättegångsbalken.

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons
Annons