search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokat/utredare

Den 1 juni förra året kom betänkandet Vårdnad – Boende – Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) från 2002 års vårdnadskommitté.
Kommittén hade bland annat i uppdrag att utvärdera 1998 års vårdnadsreform och 1996 års reform om barns rätt att komma till tals och att se över verkställighetsreglerna i 21 kap Föräldrabalken.

Advokat Christer Eiserman medverkade som expert i kommittén. Han berättar för Advokaten om några viktiga förslag i betänkandet:

•Ingen presumtion för gemensam vårdnad i fall där den ena föräldern motsätter sig gemensam vårdnad.

•Riskbedömningen lyfts fram. Risken att barnet far illa ges företräde framför barnets behov av umgänge med båda föräldrarna.

•Möjligheten för domstolen att förordna om växelvis boende lagregleras. Förutsättningarna skärps.

•Rätten kan, om barnet har behov av det, förordna att en person utsedd av socialnämnden ska närvara vid umgänget (umgängesstöd). Förordnande får meddelas endast om socialnämnden förklarar att den kan åta sig uppdraget. Dessutom ska domstolen kunna förordna om annan kontakt med barnet än umgänge, till exempel via telefon, brev eller e-post.

•Domstolen ska aktivt verka för samförståndslösningar och får möjlighet att utse en medlare.

•Det ska inte vara obligatoriskt med interimistiskt beslut. Interimistiskt beslut ska fattas endast då det finns beaktansvärda skäl.

•Verkställighetsprocessen flyttas från länsrätten till tingsrätten. Invändningar ska beaktas endast om de rör hinder som är av tillfällig natur.

•Prövningstillstånd införs i mål om vårdnad, umgänge och boende. (Christer Eiserman reserverade sig mot förslaget.)

•Barnet ska höras när föräldrarna genomgår samarbetssamtal och när socialnämnden lämnar snabbyttrande till domstolen, om det inte är olämpligt.

En lagrådsremiss förväntas under januari och en proposition i mars.
Magnus Andersson, Tom Knutson

Publicerad i nr 1/2006
Annons
Annons