search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden

R-2005/1081 Departementspromemorian Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler, Ds 2005:13

R-2005/1286 Betänkandet Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning, SOU 2005:70

R-2005/1473 Substantive Patent Law Treaty (SPLT); förslag om harmonisering av teknikens ståndpunkt, nyhetsfrist, nyhet och uppfinningshöjd

R-2005/1514 Åklagarmyndighetens rapport Farlighetsbedömning av narkotika.

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons
Annons