search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur

Alholt, Justus & Stenhammar, Mats: Försäkringsskydd enligt lagoch avtal. Livförsäkring – introduktion (21. uppl. IFU. 154s)
Andersson, Torbjörn (ed) : Parallel and conflicting enforcement of law (Norstedts Juridik. 270 s)
Arbetsmiljölagen – med kommentarer i lydelse från 1 juli 2004 (Arbetsmiljöverket 2004. 98 s)
Bondeson, Ulla V (ed): Crime and Justice in Scandinavia (FörlagetThomson. 540 s)
BRÅ 2005:13: Vård för unga lagöverträdare – socialtjänstens insatser (Stockholm. 49 s)
BRÅ 2005:14: Medling vid brott i Sverige under 2000-talet (Stockholm. 69 s)
Bylund, Eric & Lindblom, Henrik (red) : Muntlighet vid domstol i Norden – en rättsvetenskaplig, rättspsykologisk ochrättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i Norden (Iustus Förlag. 317 s)
Danhard, Erik: Lön i företagsrekonstruktion – om lönegaranti mm vid företagsrekonstruktion (Lars Åhnberg AB. 159 s)
Eklöf, Dan: Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om artikeln 82 och tvångslicensiering (Iustus Förlag. 524 s)
Festskrift till Nils Mattsson (Iustus Förlag. 596 s)
Gellner, Lars & Sydolf, Lars: Tvistelösning i arbetsrätten – förhandling och process (Norstedts Juridik. 350 s)
Gorton, Lars: Transporträtt – en översikt (2. uppl Norstedts Juridik 2003. 145 s)
Grobgeld, Lennart: Konsumenträtt – regler till hjälp och skydd för konsumenten (14. uppl. Norstedts Juridik. 282 s)
Gullberg, Hans m fl: Arbetstidslagen i lydelse den 1 juli 2005 – kommentarer och författningar (2. uppl. Norstedts Juridik. 236 s)
Heidbrink, Jakob: Logistikavtalet – allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö (Iustus Förlag. 313 s)
Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red) : EU-rättslig metod – teori och genomslag i svensk rättstillämpning (Norstedts Juridik. 264 s)
Heuman, Lars: Bevisbörda och beviskrav i tvistemål (Norstedts Juridik. 542 s)
Hilling, Maria: Free Movement and Tax Treaties in the Internal Market (Iustus Förlag. 370 s)
Kellgren, Jan: Kunskapsutveckling och beskattning (Norstedts Juridik. 208 s)
Melin, Magnus: Fastighetsmäklarlagen – en kommentar (Norstedts Juridik. 356 s)
Rönnberg, Lena: Hälso- och sjukvårdsrätt (Studentlitteratur. 328 s)
Salcic, Zlatko: Avtal om kreditderivat (Akademisk avhandling vid Stockholms universitet, 450 s)
Samuelsson, Per m fl: Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningskyldighet – en kommentar (Norstedts Juridik. 491s)
SOU 2005:58: Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden. Betänkande av Takeover-utredningen (Stockholm. 265 s)
Ulväng, Magnus: Påföljdskonkurrens – problem och principer (Iustus Förlag. 585 s)
Wennberg, Suzanne: Introduktion till straffrätten (7. uppl Norstedts Juridik. 115 s)

Publicerad i nr 9/2005
Annons
Annons
Annons