search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundskritik mot förslag om utökad avlyssning

Med vilka medel ska vår demokrati skyddas mot allvarlig framtida brottslighet utan att vi urholkar de demokratiska värden som vi vill skydda? Bland ledande jurister och intellektuella går åsikterna isär.

De förslag i en departementspromemoria, som ger Säkerhetspolisen, Säpo, utökade möjligheter att använda tvångsåtgärder för att förhindra framtida allvarlig brottslighet, var utgångspunkten för den debatt som Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen arrangerat den 10 oktober i Stockholm.

I debatten som hölls under rubriken ”Vem vill ha Säpo i sovrummet?” fanns två huvudsakliga uppfattningar. Justitieminister Thomas Bodström och chefen för Säpo Klas Bergenstrand hävdade att förslagen i stort sett var väl utformade och gav viktiga nya möjligheter för polisen i kampen för att förhindra terrorism och annan allvarlig brottslighet, till exempel trafficking och flyktingspionage.

Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin beskrev hur han med tiden låtit sig övertygas om det riktiga i att stödja förslaget och att han anser att förslagets fördelar överväger nackdelarna.

Paradigmskifte
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och journalisten Jan Guillou ifrågasatte kraftigt förslagen.

Båda underströk att de innebär ett paradigmskifte i svenskt lagstiftningsarbete eftersom förslaget inte bara ger Säpo utan även den öppna polisen möjlighet att avlyssna och övervaka människor som endast är misstänkta för att i framtiden kunna begå brott.

De menade att förslagets små fördelar inte på långt när uppväger de nackdelar som de ökade tvångsmedlen för med sig.

Bergenstrand och Bodström menade att det redan idag sker en övervakning i brottsförebyggande syfte och därför innebär förslaget endast en tydligare reglering av vad som ändå redan sker.

Dessutom förklarade Bergenstrand att med de nya tvångsmedlen vill han även ha en mer kontinuerlig extern insyn i säkerhetspolisens arbete; något som kan ske i form av en nämnd.

Rättigheter naggas i kanten
Anne Ramberg konstaterade att det under senare år, med avstamp från terroristattackerna i USA den 11 september 2001, tagits flera olika initiativ nationellt och internationellt som tillsammans leder till att den personliga integriteten och de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna naggas i kanten.

Hon varnade för risken att vi inte ser helheten och riskerar att få ett samhälle där väsentliga delar av vår demokrati går förlorade; just de som vi skulle skydda.

Guillou hävdade att förslaget främst syftade till att ”fånga in muslimer” och få politikerna att framstå som handlingskraftiga.

Intresset för debatten, som hölls på Södra teatern, var så stort att alla som sökt sig dit inte kunde få plats.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons