search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Samfundet står inför flera allvarliga hot”

Tällberg: Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog anser att Advokatsamfundet idag står inför flera allvarliga hot. Från omvärlden ställs krav som hotar advokaternas oberoende. Men samfundet utmanas även inifrån av grupperingar inom den egna kåren.
För att den svenska advokatkåren ska kunna hävda sina intressen måste samfundet agera internationellt. Dessutom måste samfundets egna ledamöter själva blir mer aktiva.

Enligt Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog möter samfundet i dag både externa och interna hot.

Till de allvarligaste externa hoten hör försöken på det internationella planet att minska samfundens oberoende och den ekonomiska situationen för många advokater.

De interna hoten, alltså de som kommer inifrån den egna kåren, handlar om ”ekonomismen” som florerar i delar av kåren, bristen på humanjurister, den ojämnt fördelade kompetensen och ”ankdammssyndromet”.

Oberoendet
Stefan Lindskog konstaterade att det görs försök för att nagga advokaternas oberoende i kanten.
– Se på revisorerna som ursprungligen var aktieägarnas ögon. Så är det inte idag och i den meningen är de inte oberoende längre. De har gjorts till ett samhälleligt insynsorgan som inte har att efterkomma aktieägarnas instruktioner i vissa lägen utan i stället andra uppgifter som staten ger dem.

– Även vi riskerar att hamna i en situation där vårt oberoende inte blir okränkbart och vi ges andra intressen som vi ska representera, sade Lindskog. Ett tydligt sådant hot är lagen om penningtvätt.

Enligt Lindskog uppskattas inte rättsstaten i Sverige på det sätt som den borde. Rättsstaten med ett fungerande domstolssystem har så länge tagits för given att politikerna inriktat sig på välfärdsstaten.

När ekonomin försämrats går politikerna med osthyveln överallt men utan att inse att utan rättsstaten finns inte mycket som säkerställer rättstrygghet för den enskilde och spelreglerna för företagen.
– Vi klagar med rätta på taxorna. Men vi har även andra aktörer i rättsväsendet som har samma problem, till exempel domarna. Roten till det onda är densamma. Vi måste därför driva att rättsstaten som helhet skall få bättre ekonomiska förutsättningar och inte begränsa oss till vår egen situation.

Det kanske allvarligaste interna hotet mot samfundet är vad Stefan Lindskog kallar ”ekonomismen”. Den florerar i vissa delar av kåren och styr mot ett slags själviskhet.

– Detta visar på en grundläggande alienation i förhållande till våra kärnvärden, sade Lindskog och tillade:
– Samtidigt finns ett bristande intresse för humanjuridiken. Det leder till en sned tillväxt. Det är allvarligt eftersom det är inom humanjuridiken vi finner stöd och legitimation för det centrala i vårt yrke, titel och position.

Bristande kompetens
Ett annat internt hot är den splittrade kompetensen inom advokatkåren. De allra flesta advokaterna är kompetenta.
– Men några få är det inte men syns desto mer. Eftersom allmänheten grundar sina värderingar på vad som syns är det vikigt att vi driver linjen om en stärkt kompetens för hela advokatkåren.

Den svenska advokatkåren lider dessutom, liksom många andra intresseorganisationer, av ”ankdammssyndromet”.

– I stället för att inrikta våra krafter externt på att åstadkomma något så hamnar vi i interna slag. Det som inträffade i våras i Stockholmsavdelningen är ett exempel på detta

Motvapnen
Advokatsamfundet arbetar systematiskt för att möta de externa och interna hoten. För att kunna göra det måste man ha en fungerande organisation.

Enligt Stefan Lindskog fungerar rollerna mellan ordförande och generalsekreteraren mycket bra.

Kärnvärdena är förankrade och samfundet har förmåga till de snabba utspel som måste klaras både medialt och politiskt.

– Advokatsamfundet har en struktur som ger demokrati om ledamöterna vill ha demokrati. För att fungera som samfund måste vi ha aktiva och engagerade ledamöter. Inte bara för sin vardagliga praktik utan för de övergripande samfundsfrågorna. Men det har vi inte tillräckligt av. Det är ett problem. För få ledamöter är engagerade och intresserade, förklarade Stefan Lindskog bekymrat.

Externa och interna hot
För att möta det externa hoten arbetar samfundet internationellt med andra organisationer för att påverka de fora där besluten fattas.

Det är svårt och tidskrävande. Stora delar av detta arbete syns inte men är alldeles nödvändigt.

För att möta det ekonomiska hotet så handlar det inte bara om taxor utan även att se till hur rättsväsendet i stort har det ekonomiskt.

När det gäller samfundets sätt att hantera de interna hoten så konstaterade Lindskog att ”ekonomismen” visserligen hittills inte lett till en splittring av Advokatsamfundet.
– Om man vill se det positivt kan man säga att vi lever i en bra symbios; affärsjuristerna bidrar finansiellt och med professionalism, medan humanjuristerna skapar innehållet i titeln. Men jag tror att detta Idyllien är på väg att ta slut.

Främst därför att vissa affärsjurister har börjat upptäcka att ska man leva som advokat så har man ett strängt regelverk att följa.
– Det är möjligt att detta leder till att vissa grupper lämnar samfundet. Men jag tror att det är bättre att slå vakt om det som är centralt och få vissa utbrytningar än att vara alla till lags och få något urvattnat som egentligen inte tjänar någon. Enda sättet att bemöta ekonomismen är att fokusera på etiken, kärnvärden, oberoendet, integriteten.

”Visa vad du tycker”
För att förbättra för humanjuristerna måste status och de ekonomiska förutsättningarna förbättras. En viktig komponent är skattesystemet som påverkar förutsättningarna för humanjuristerna.
– Affärsjuristerna får betalt med oskattade pengar medan det är tvärtom för humanjuristerna. Vi har ett grundläggande problem med dagens skattesystem som straffar alla tjänster som betalas med skattade pengar.

För att höja kompetensen har krav på obligatorisk fortbildning införts.

Att råda bot på ”ankdammssyndromet” är något som kommer an på alla ledamöter:
– Visa vad du tycker. Mittenfårans uppfattningar måste fram, annars uppstår ett vakuum. De som driver aparta åsikter kan annars fylla detta.

Inför framtiden betonade Stefan Lindskog åter kärnvärdena som den rätta vägen för att klara advokatkårens ställning.

Ibland förekommer kritik för att det är för stort avstånd mellan styrelse och ledamöter. Lindskog höll med om den kritiken. Svårigheten är att för få ledamöter ger ”feedback”.

Han berättade om advokaternas bristande svarsfrekvens i samband med en enkätundersökning om rättshjälpstaxorna.
– Var och en måste själv vara med och bygga demokratin. Alla måste ta ansvar. Det är inte styrelsen som tar ansvar för hela kollektivet. I första hand är det medlemmarna som tar ansvar för sig själva. Bara genom aktivt ledamotskap, såväl i den enskilda gärningen som i våra advokatpolitiska frågor kan vi vinna legitimitet.

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons