search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissvar

Remissvar, i vilka samfundet avgivit yttranden.
(Pm = Promemorian, Bt = Betänkandet
Dpm = Departementspromemorian)

R-2005/0947 Slutbetänkandet Prospektansvar, SOU 2005:18
R-2005/1042 Bt Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54
R-2005/1073 Europeiska kommissionens meddelande avseende Översyn av EG:s reglering inom sektorn för elektronisk kommunikation
R-2005/1080 Bt Tolkutbildning – nya former för nya krav, SOU 2005:37
R-2005/1082 Bt Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden, SOU 2005:58
R-2005/1085 Pm Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet, Ds 2005:21, jämte pm 2005-06-20 med tillkommande del om användningen av överskottsinformation
R-2005/1096 Dpm Tidsbegränsat uppehållstillstånd för offer för människohandel m fl, Ds 2005:24
R-2005/1185 Dpm Förhandsavgörande från EG-domstolen, Ds 2005:25
R-2005/1186 Pm om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
R-2005/1187 Dpm En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Ds 2005:30
R-2005/1191 Dpm Skattefusk, effektivitet och rättvisa – utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i beskattningen, Ds 2005:28
R-2005/1212 Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen för -tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsument
R-2005/1280 Rikspolisstyrelsens rapport Vittneskonfrontationer.

Publicerad i nr 8/2005
Annons
Annons
Annons