search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny juridisk litteratur


Axén Linderl, Annica & Leidhammar, Börje: Skattetillägg och rättssäkerheten – i ljuset av Europakonventionen
Liber AB. 94 s.
BRÅ 2005:11 – Narkotikabrottslighetens organisationsmönster
Brottsförebyggande rådet Stockholm. 188 s.
Eriksson, Asbjörn: Praktisk beskattningsrätt – lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning
12. uppl. Studentlitteratur. 589 s.
Grauers, Folke: Nyttjanderätt – hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt
12. uppl. Juristförlaget i Lund. 292 s.
Göransson, Håkan & Nordlöf, Claes: Arbetslagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2005
32. uppl. Norstedts Juridik. 497 s.
Holmqvist, Lena & Leijonhufvud, Madeleine & Träskman, Per Ole & Wennberg, Suzanne: Brottsbalken – en kommentar
Del I, del II. Studentutgåva 4. Norstedts Juridik.
Höök, Rolf: Entreprenadjuridik
4. uppl. Norstedts Juridik. 131 s.
Iseskog, Tommy: Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv
3. uppl. Norstedts Juridik. 223 s.
Kindlund, Peter & Svensby, Bo & Dreij, Olof: Skatte- och deklarationshandboken 2005 – företag och privat
29. uppl. Tholin & Larsson och Natur och Kultur/Fakta etc.
Lunning, Lars: Arbetsrätt och arbetsmarknad 2005 – författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv
Norstedts Juridik. 572 s.
Lönnqvist, Rune: Årsredovisning i koncerner
3. uppl. Studentlitteratur. 336 s.
Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning 05:2 – lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2005.
Norstedts Juridik. 863 s.
Ramberg, Jan & Herre, Johnny: Allmän köprätt – det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis
3. uppl. Norstedts Juridik. 316 s.
Sandström, Kjell & Svensson, Ulf: Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering
5. uppl. Björn Lundén Information. 410 s.
Sitte Durling, Catharina: Tidigare brottslighet – om rättsverkningar av återfall i brott
Akademisk avhandling vid Stockholms universitet. 268 s.
Annons
Annons
Annons