search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förslag till ny timkostnadsnorm

Domstolsverket föreslår en höjning av timkostnadsnormen för 2006 med 19 kronor. Advokatsamfundet anser att förslaget är oacceptabelt.
Domstolsverket har gjort beräkningar av timkostnadsnormen för 2006, vilket innebär att verket föreslår att normen blir 1 027 kronor exklusive moms.

Det betyder en höjning med 19 kronor eller 1,89 procent sedan 2005. Förslaget är oacceptabelt lågt, anser Advokatsamfundet.

I en skrivelse till justitieminister Thomas Bodström har Advokatsamfundet påtalat att nivån på timkostnadsnormen ytterst är en kvalitetsfråga och en fråga om access to justice. Frågan är därför vad regeringen anser att rättssäkerheten får kosta.

Arbetsgrupp ser över beräkningarna
Timkostnadsnormen är en mycket omdebatterad fråga i Advokatsamfundet sedan flera år.

I början av året fick Domstolsverket regeringens uppdrag att se över beräkningsmetoden för timkostnadsnormen, hur ersättningen till de rättsliga biträdena ska beräknas i framtiden. Vi har tidigare berättat i Advokaten nummer 2 och 3, 2005 om att Domstolsverket har tillsatt en arbetsgrupp för detta.

Advokat Lars Arrhenius är en av Advokatsamfundets två representanter i Domstolsverkets arbetsgrupp. Han berättar att de hittills arbetat med att ta fram en enkät som under våren gick ut till 1 000 slumpvis utvalda advokater som arbetar med humanjuridik.
– Syftet var att få ett underlag om advokaters ungefärliga kostnader, hur advokater ser på timkostnadsnormen och ge dem en möjlighet att lämna idéer och förslag på hur normen skulle kunna beräknas, säger Lars Arrhenius.

Få svar på viktig fråga
Under hösten har arbetsgruppen arbetat med svaren som kommit in. Tyvärr visade det sig att endast 33,5 procent har svarat och Lars Arrhenius är märkbart besviken.
– Jag tycker det är tråkigt att så få besvarade enkäten, eftersom det är en så viktig fråga. Många säger att det är ett så stort problem, men då förstår jag inte varför så få svarat, säger Lars Arrhenius.

Arbetet med en sammanställning av resultatet kommer att fortsätta under hösten och redovisas i december.
– Vi kommer att granska de svar som kommit in, men det är klart att underlaget inte är detsamma och att resultatet inte är lika tillförlitligt som när många svarar, säger Lars Arrhenius. Han hoppas att enkäten ändå framgent kan ge någon form av underlag till den fortsatta diskussionen.

Lars Arrhenius anser att höjningen av timkostnadsnormen för 2006 är löjligt låg och en fara för rättssäkerheten.

SANNA ARNDT

Publicerad i nr 8 2005
Annons
Annons
Annons